วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:34 น.

ภูมิภาค

พช.ยะลาติวเข้มผู้ประกอบ ยกกระดับ OTOP มาตรฐานสู่สากล

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561, 16.05 น.

พช.ยะลาติวเข้มผู้ประกอบ ยกกระดับ OTOP มาตรฐานสู่สากล

 

พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ยกกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เปิดช่องทางให้ความรู้ผู้ประกอบการกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา "โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP" เพื่อเพิ่มมูลค่า ช่องทางการจำหน่าย สร้างความเชื่อมั่น และสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้า

 

 

วันที่ 13 มี.ค. นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดอบรมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ และผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ทั้งนี้ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ให้เพิ่มมูลค่าและมีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศได้ สร้างความมั่นใจและสร้างแรงดึงดูดให้กับลูกค้า และสามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ

 

 

นางสาวสมร อังกาพย์ละออง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการอบรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 โดยวันนี้เป็นกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และวันพรุ่งนี้เป็นกิจกรรมการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ จากทั้ง 8 อำเภอ ภายใต้เกณฑ์ตัวชี้วัดกิจกรรม คือ ผลิตภัณฑ์ จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และผ่านเกณฑ์ชี้วัด 4 ใน 6 โดยต้องผ่านเกณฑ์ข้อ 2 คือ 1.เข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับพื้นฐานและท้องถิ่น 2.มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ 3.เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ้ำได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน 4.เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ 5.เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีตลาดการจำหน่ายที่ถาวรในช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง และ 6.เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์สินค้าที่สามารถนำไปใช้ส่งเสริมการตลาด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่จะให้ความรู้กับผู้ประกอบการในประเด็นวิชามาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การฝึกออกแบบสร้างแบรนด์สินค้า และศาสตร์พระราชากับงานที่เกี่ยวข้อง

 

นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นการให้ความรู้ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ของจังหวัดยะลา โดยทั้งจังหวัดมีผู้ประกอบการลงทะเบียน OTOP จำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 927 ผลิตภัณฑ์ จาก 522 กลุ่ม และมีกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 670 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการในครั้งนี้ก็เป็นกลุ่ม ที่จะได้รับการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถมีช่องทางการจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น มี.ค

 

ทั้งนี้ ทุกผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้รับงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้แก่การพัฒนาฉลากสินค้า แบรนด์สินค้า และบรรจุภัณฑ์ตามประเภทของสินค้า

หน้าแรก » ภูมิภาค