วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 18:46 น.

ภูมิภาค

เกษตรกรใต้จี้รัฐยุติปรับผังชุมชน-เลิกขุดสระขนาดใหญ่

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 19.40 น.

เกษตรกรใต้จี้รัฐยุติปรับผังชุมชน-เลิกขุดสระขนาดใหญ่

 

เกษตรกรใต้จี้รัฐบาลหยุดตัดเสื้อโหลให้ชาวบ้านใส่ทั้งประเทศ หลังที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนาและชุมชนก้าวใหม่ รับปากหยุดปรับผังชุมชนใหม่ เลิกขุดสระขนาดใหญ่สร้างความขัดแย้งชุมชน

 

สืบเนื่องจากวันที่ 2-12 พ.ค. 61 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move)ได้ดำเนินการติดตาม ทวงถามความคืบหน้าปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี และได้ชุมนุมเรียกร้อง เจรจราให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากการเจรจาเสร็จเมื่อวันที่ 4 พ.ค.61 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับปากว่าจะลงพื้นที่ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนคลองไทรพัฒนาและชุมชนก้าวใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดการพื้นที่ตามรูปแบบของโฉนดชุมชน ๆและรับฟังปัญหาของสมาชิกที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน เพื่อที่จะนำไปประกอบกระบวนการตัดสินใจทางด้านนโยบายเพื่อจะแก้ไขปัญหาทางด้านที่ดิน

 

ล่าสุดวันที่ 21 พ.ค. นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์พร้อมคณะฯ และสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่และจังหวัดนราธิวาส และนายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี, สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมชลประทาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนาเพื่อประชุม พบปะ กับสมาชิกชุมชน เพื่อทำความเข้าใจ อธิบายแนวทางโฉนดชุมชนของชุมชนคลองไทรพัฒนา และชุมชนก้าวใหม่ การเข้ามาอยู่ในที่ดินดังกล่าว รูปแบบการบริการจัดการที่ดินของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้  รวมทั้งผลกระทบทางด้านนโยบายของคำสั่ง คสช ที่ 36/2559 และ นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)ซึ่งจัดสรรที่ดินแบบใหม่ และทำลายการจัดสรรที่ดินแบบเดิมโดยการออกแบบที่ดินร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นการทำลายพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องสมาชิกในชุมชนที่สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้แล้ว  และทางตัวแทนของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ได้พาเดินชมพื้นที่อธิบายการจัดสรรพื้นที่ตามแนวทางของ สกต.

 

พร้อมกันนี้ ที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯพร้อมคณะฯได้ลงพื้นที่ชุมชนก้าวใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกในชุมชน เกี่ยวกับปัญหาผลกระทบทางนโยบายของ คทช และคำสั่ง เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามรูปแบบของ คทช มีนโยบายในการขุดสระน้ำในพื้นที่กว่า 200 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดกว่า 1,700 ไร่ และสภาพภูมิอากาศภาคใต้ประเทศไทยนั้น มีฝน 8 แดด 4 ทำให้พี่น้องสมาชิกในชุมชนเห็นว่าการขุดสระในพื้นที่จำนวนมากซึ่งเกินความจำเป็น

 

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯได้รับปากกับสมาชิกในชุมชนว่าจะไม่มีการปรับผังชุมชนใหม่ รวมถึงการขุดสระขนาดใหญ่ เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่ และเก็บข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายด้านที่ดินเสนอต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอการแก้ไขปัญหาที่ดินจากนโยบายที่ส่งผลกระทบสมาชิกในชุมชนกับนายกรัฐมนตรีต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค