วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 01:47 น.

ภูมิภาค

ผวจ.นครศรีธรรมราช เรียกประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมังคุดตกต่ำ

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 21.54 น.

 

 

ผวจ.นครศรีธรรมราช เรียกประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมังคุดตกต่ำ


 

วันนี้(11 ก.ค.61) ที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมังคุดตกต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ที่ร่วมปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมังคุดตกต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน ฝ่ายปกครอง ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อติดตามและทบทวนการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบ ติดตามและแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเร่งด่วนและทันต่อสถานการณ์ เบื้องต้นพบว่าการเปิดจุดรับซื้อมังคุดในทุกจุดมีการปรับราคารับซื้อที่สูงขึ้นและอยู่ในระดับที่เกษตรกรมีความพึงพอใจ พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดระเบียบผู้รับซื้อไม้ผลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมด โดยให้รวบรวมบัญชีรายชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อความสะดวกในการประสานงาน รวมทั้งการได้รับทราบถึงมาตรการและข้อกำหนดต่างๆ ของทางจังหวัดต่อการเปิดจุดรับซื้อไม้ผลและผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างยิ่งแนวทางในการกำหนดราคารับซื้อผลผลิตต่างๆ ในพื้นที่ และการปฏิบัติตามข้อสั่งการด้วยการแสดงราคารับซื้อผลผลิตทางเกษตรอย่างชัดเจน สร้างทางเลือกและเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจของเกษตรกร


 

โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้สั่งกำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยเพื่อให้มีการติดตามและเกาะติดสถานการณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรอย่างใกล้ชิด พร้อมคาดโทษหากพบหน่วยงานไหนเพิกเฉยหรือละเลย จะมีการลงโทษขั้นสูงสุด ขณะที่นายสรวิทย์ จันทร์แท่น ผู้แทนภาคเอกชนได้เสนอให้เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และหาจุดรวบรวมผลผลิตในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรอง รวมทั้งมีการคัดแยกคุณภาพและขนาดของผลผลิตอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความแตกต่างด้านราคาด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค