วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 12:48 น.

ภูมิภาค

เปิดอาคารโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562, 13.22 น.


 

เปิดอาคารโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ

 


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 ม.ค. ที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานวันทำบุญวันสถาปนาวิทยาลัยและเปิดอาคารโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนักงานงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีทักษะตามมาตรฐานการช่าง และมีงานทำ สนองพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ตามโครงการอาชีวะพระดาบส และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด จำนวน12แห่งทั่วประเทศ ให้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ การฝึกอาชีพ และจัดสรรงบประมาณรองรับการพัฒนาผู้เรียนรู้ตามโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง  อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ได้เปิดทำการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส มูลนิธิพระดาบส รุ่นที่1 ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักเรียนในโครงการจำนวน9คน โดยมีนายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง อาจารย์ และนักศึกษาให้การต้อนรับ