วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 18:14 น.

ภูมิภาค

พช.เปิดศูนย์พัฒนา ขรก.สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 10.14 น.

พช.เปิดศูนย์พัฒนา ขรก.สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดอาคารเรือนทับกวางหวังเป็นศูนย์พัฒนาข้าราชการ และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน มุ่งเน้นพัฒนา 3 ด้าน “พัฒนาบุคลากร-พัฒนาหลักสูตรวิชาการ-พัฒนาการให้บริการ” สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรือนทับกวาง อาคารหอพักของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี จ.สระบุรี ซึ่งเป็นหน่วยราชการส่วนกลาง สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในเขตบริการ 6 จังหวัดคือ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีนโยบายให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีความพร้อมในการเป็น “Smart College” และศูนย์ฝึกอบรมประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร/วิชาการ และการพัฒนาการให้บริการ

 

 

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์กล่าวว่า เรือนทับกวางแห่งนี้จะเป็นอาคารสนับสนุนศูนย์ศึกษาฯให้มีความทันสมัย และในอนาคตข้างหน้าศูนย์ศึกษาฯ จะไม่ได้มีเพื่อใช้พัฒนาข้าราชการเท่านั้น แต่จะเป็นสถานที่ที่จะต้องเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะการสร้างอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งต่อไป

 

 

“ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนที่มีสถาบันการพัฒนาชุมชนซึ่งกำกับดูแลศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์ฝึกที่มุ่งมั่นเป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชน  ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน เครือข่ายประชารัฐ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างให้ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งหากสามารถเตรียมความพร้อมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนให้มีสถานที่ที่รองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ จะทำให้ผู้นำองค์กร เครือข่าย ชุมชน ประชารัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานต่างๆของกรมการพัฒนาชุมชนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ทั้งก็จะตกอยู่ที่ประชาชนนั่นเอง” นายอภิชาติกล่าว

หน้าแรก » ภูมิภาค