วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:54 น.

ภูมิภาค

กรมป่าไม้ จัดงานวันคุ้มครองโลก

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560, 18.59 น.

กรมป่าไม้ จัดงานวันคุ้มครองโลก

 

   


 

เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 21 เมษายน 2560  ที่บริเวณป่าชุมชนริมอ่างเก็บน้ำห้วยคิงบน เขตบ้านห้วยคิง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายจเรศักดิ์ นันท์ตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ร่วมกับมวลชน ทหาร รสทป กฟผ.แม่เมาะ ชาวบ้านในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กว่า 300 คน และ ชุมชนเผ่าต่าง ๆ ที่แต่งกายในชุดประจำเผา รวมพลังจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณป่าชุมชนริมอ่างเก็บน้ำห้วยคิงบน เนื่องในวันคุ้มครองโลก หรือวัน Earth Day 22 เมษายน 2560 โดยได้นำต้นไม้ยืนต้น ที่เป็นพืชสมุนไพร ปลูกบริเวณป่าชุมชน เพื่อให้เป็นพืชที่เป็นประโยชน์ทั้งคนและสิ่งแวดล้อม 

 

 

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้โอกาสวันคุ้มครองโลก (Earth day) ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมคิดและลงมือทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์หรือฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ที่อยู่รอบตัวคนละไม้คนละมือ เช่น ปลูกต้นไม้ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และ ไม่ทำลายธรรมชาติ สร้างสมดุลระหว่างการใช้กับการปกปักรักษาอย่างยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 

 

 

 

"รัฐบาลยอมไม่ได้ที่มีการละเมิดกฎหมายทำลายทรัพยากรกันมาตั้งแต่ในอดีต จึงใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระผิดอย่างเด็ดขาด ทั้งการบุกรุกผืนป่าและพื้นที่อุทยาน การทำประมงผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล พร้อม ๆ กับการวางแผนฟื้นฟูทรัพยากรของชาติ เช่น จัดทำแผนจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน 20ปี เริ่มต้นระยะที่ 1 ในพื้นที่ป่าจอมทอง ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และป่าน้ำยาว ป่าน้ำสวด จ.น่าน 

 

 

 

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์น้ำ 12 ปี บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ ปรับปรุงพื้นที่แนวเขตป่าไม้ ให้สิทธิ์ ถือครองที่ดินแก่ผู้ยากไร้ร่วมกับการอนุรักษ์ แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เป็นต้น.

 

 

นายจเรศักดิ์ กล่าวว่า วันคุ้มครองโลก หรือวัน Earth Day ถือว่ามีความสำคัญยิ่งของทั่วโลก โดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program "UNEP") ได้ประกาศให้วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสำคัญดังกล่าว เพื่อให้ทั่วโลกมีสำนึกในการปกป้องคุ้มครอง ออกมาแสดงพลังกัน และ ทำกิจกรรมในการคุ้มครองโลก โดยเฉพาะการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับในประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลกขึ้นเป็นประจำทุกปี   

 

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทย ร่วมกันทำความดีอะไรก็ได้ เช่น การลดใช้ถุงพลาสติก , การเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส , ลดการขับขี่รถมาปั่นจักรยาน ซึ่งในส่วนของกรมป่าไม้ก็มีแนวทางที่จะให้ประชาชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ ทั้งในวันคุ้มครองโลกและวันต่อ ๆ ไป ซึ่งประชาชนสามารถทำได้อย่างง่ายๆ คือ การช่วยกันอนุรักษ์ และ รักษาสิ่งแวดล้อมของป่าชุมชน เพื่อร่วมกันทำความดีกับผืนแผ่นดินไทย.

หน้าแรก » ภูมิภาค