วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 14:40 น.

ภูมิภาค

ชวนชมนิทรรศการ" บรมกษัตริยาธิราช" น้อมรำลึก ร.9

วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560, 11.34 น.

ชวนชมนิทรรศการ" บรมกษัตริยาธิราช" น้อมรำลึก ร.9 

 

วันที่ 29 เมษายน 60 มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ "บรมกษัตริยาธิราช" ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงอุทิศพระองค์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับนิทรรศการประกอบด้วย เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร ณ พระตำหนักที่ประทับในวังสระปทุมครั้งทรงพระเยาว์และพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล สถานที่เสด็จอยู่เมื่อปลายพระชนม์ชีพ อีกทั้งพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐและทรงเป็นแบบอย่างแห่งการดำรงชีวิตที่ดีงาม 

 

 

โดยนิทรรศการแบ่งเป็น 4 ภาค ภาคแรก ปฐมนิวาสราชสถิต แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ในวังสระปทุมที่ประทับแห่งแรกในประเทศไทย ภาคที่สอง พิพิธราชกรณีย์ พระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการถวายราชสดุดีพระเกียรติยศพระเกียรติคุณ ภาคที่สาม ราชสดุดีสรรพสกล การแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ภาคที่สี่ มหาภูมิพลปรมานุสาสน์ แสดงพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน 

 

 

 

ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระราชสาส์นกราบบังคมทูลแสดงความอาลัยและสดุดีพระเกียรติคุณจากประมุขของรัฐต่างประเทศมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย ภายในนิทรรศการยังมีการจำลองภาพโฮโลแกรม 3 มิติของรถเข็นที่ทรงเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ รวมถึงรางวัลที่องค์กรและหน่วยงานในต่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ นอกจากนี้ยังมีสินค้าจากมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และในโครงการศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจำหน่ายด้วย จึงขอเชิญประชาชนเข้าชมได้ที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน ทุกวันตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 -18.00 น. การแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์ สตรีสวมกระโปรง บุรุษสวมกางเกงขายาว

 

หน้าแรก » ภูมิภาค