วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 06:05 น.

ภูมิภาค

สภาพัฒน์นิมนต์พระชายขอบแนะแนวพัฒนา

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560, 20.08 น.

สภาพัฒน์นิมนต์พระชายขอบแนะแนวพัฒนา

เริ่มจากจุดเล็กขยายสู่จุดใหญ่ด้วยโซล่าเซลล์และทดลองปลูกดอกแกลดิโอลัส

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 ที่ห้องแถลงข่าว อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดโครงการฝึกอบรม NESDB Future Team นิมนต์พระครูวิมลปัญญาคุณ  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม โรงเรียนพลังงานทดแทนที่จัดการศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานีบรรยายแนวทางการพัฒนาภายใต้หัวข้อ "บวร การพัฒนาอย่างเท่าทันและยังยืน"  โดยมีตัวอย่างจากโรงเรียนศรีแสงธรรม เป็นกรณีศึกษา แนวคิด วิธีการ จากความขาดแคลนในชนบทตามแนวชายแดน กลายมาเป็นโรงเรียนที่มีคนรู้จักไปทั่วประเทศ 


โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทติย์คือโซล่าเซลล์ เแปลงทดลองแกลดิโอลัสโดยได้เลือกเอาดอกไม้ต่างประเทศมาให้นักเรียนทำวิจัยตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก บำรุงรักษา การจัดจำหน่าย ในปีแรก ในปีที่สองจะมีการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะกับเราต้องการ และปีที่สามในการเรียนรู้คือการสกัดหัวน้ำหอม ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนเป็นวิชาเสริมหมวดวิทยาศาสตร์ และมีวิจัยเป็นของตนเอง


พระครูวิมลปัญญาคุณ ระบุว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาประเทศ ได้สนใจแนวทางการพัฒนาของเราซึ่งเริ่มจากจุดเล็กๆ ฝ่าฟันกับความยากลำบากมาถึงจุดนี้ได้ด้วยความพากเพียร พยายาม ขยันอดทนจนนำความสำเร็จมาได้ระดับหนึ่ง และยังคงดำเนินต่อไปไม่หยุดยั้ง

 
ขณะเดียวกันสามารถติดตามการดำเนินการที่ผ่านมาของพระครูวิมลปัญญาคุณได้ที่ http://www.progressth.org/2016/03/blog-post.html

...........

(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม)

หน้าแรก » ภูมิภาค