วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 15:53 น.

ภูมิภาค

โคราชล้อมคอก!แก้ภัยแล้ง

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 13.46 น.

 

โคราชล้อมคอก!แก้ภัยแล้ง
ตั้งเป้าทุกหมู่บ้านต้องไม่ขาดน้ำ

 

วันนี้( 14 พ.ย. 2560 ) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็น เปิดเผยว่า การเตรรียมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ.นครราชสีมา ปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2561 เราตั้งเป้าหมาย จะต้องไม่มีหมู่บ้านประสบภัยแล้งในพื้นที่ ทุกหมู่บ้านจะต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงหน้าแล้งหน้านี้ จึงต้องมีการระดมสมองเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งล่วงหน้ากันแต่เนิ่นๆ และเป็นการทำงานร่วมมือบูรณากันกันอย่างแข็งขัน

 

 

ซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจ.นครราชสีมา และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการเผชิญเหตุ โดยให้ทุกอำเภอทั้ง 32 อำเภอของจ.นครราชสีมาสำรองน้ำไว้ในแหล่งกักเก็บให้เต็มความจุและเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค

 


 

ขณะนี้มี 12 อำเภอ 44 ตำบล 451 หมู่บ้าน ที่มีการสูบน้ำเข้าแหล่งกักเก็บไว้แล้ว รวมทั้งเร่งจัดทำฝายในโครงการฝายประชารัฐ ภายใต้โครงการ คนโคราชรวมใจ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ใน 23 อำเภอ จำนวน 31 ฝาย ส่วนการขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ที่ขาดแคลน ทางจังหวัด โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ รวม 10 อำเภอ 48 บ่อ เป็นเงิน 11,304,000 บาท สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคองขณะนี้มีปริมาณน้ำ 193.6 ล้าน ลบ.ม.จากความจุ 314 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 61.25 เปอร์เซ็นต์

 

หน้าแรก » ภูมิภาค