วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 17:16 น.

ประชาสัมพันธ์

เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย "ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ"

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 14.11 น.

เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย "ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ"

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) มอบหมายให้อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เข้าร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย "ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเดิน-วิ่งการกุศลดังกล่าว ระยะทาง 10 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร, 3 กิโลเมตร, และ VIP (ทุกระยะทาง) เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการรักษาโรคในช่องปากแก่ผู้สูงวัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดูแลผู้สูงอายุเป็นหน้าที่ของครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคมดังวิสัยทัศน์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ที่ให้ความสำคัญกับการที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งกายและใจครอบครัวอบอุ่นมีสังคมที่ดี มีหลักประกันที่มั่นคง ได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสม เป็นต้นแบบของการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วม มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทย ดังนั้งจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันในการดูแลผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถทำคุณประโยชน์ต่อประเทศได้ยาวนานที่สุดข่าว/ ภาพ: ศรีสัจจา เนียมสุวรรณ สื่อสารองค์กร 0869142465 สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์