วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 01:37 น.

ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 13.42 น.

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 
 
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) ผู้อำนวยการกอง/ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะงานผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่น ๒ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว (อบต.ดอนแก้ว) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณพื้นที่อบต.ดอนแก้ว พร้อมลงพื้นที่เรียนรู้การดูแลเคสผู้สูงอายุในชุมชนด้วยชุมชน
 
       
ภารกิจการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ในระดับพื้นที่ ทำให้บุคลากรของกรมกิจการผู้สูงอายุมีโอกาสในการศึกษาวิถีการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้ในการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติงานของกรมกิจการผู้สูงอายุได้
 
       
กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้จัดโครงการแลกเปลี้ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะงานผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์โครงการฯ ดังนี้
 
 
- เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ
 
 
- เพื่อให้เห็นวิถีการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุจากการลงพื้นที่ที่ได้ไปปฏิบัติจริงในชุมชนต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
 
 
- เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ และการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนจากการลงพื้นที่จริง สามารถนำความรู้มาปรับใช้กับงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
 
 
- เพื่อยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น
 
 
การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก สสส. ในการจัดเตรียมพื้นที่ และจัดเตรียมผู้นำชุมชนในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการลงพื้นที่ศึกษาวิถีการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์กับกรมกิจการผู้สูงอายุต่อไป

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์