วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 01:55 น.

ประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสานพลังเพื่อรองรับสังคมสูงวัย”

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 13.53 น.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสานพลังเพื่อรองรับสังคมสูงวัย”

 

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสานพลังเพื่อรองรับสังคมสูงวัย” โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางไพรวรรณ พลวัน) อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สภากาชาดไทย กรมการแพทย์ ฯลฯ เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         

 

โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัยหรือที่เรียกโดยย่อว่า “จุฬาอารี (Chula Ari)” ซึ่งโครงการนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้และวัฒนธรรม เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยในบริบทสังคมผู้สูงวัยในเชิงรุก ที่เชื่อมโยงมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรและสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเน้นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จริง เพื่อพัฒนาต้นแบบและขยายผลต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับทุกวัย และมีการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และประเด็นท้าทายและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะในวงกว้าง การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการสร้างศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศที่จะตอบโจทย์นโยบายสาธารณะเรื่องต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

         

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์หรือมีผลต่อนโยบายของประเทศเป็นรูปธรรมชัดเจน (Policy Research) สร้างสรรค์งานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Action Reseach for Area-based Approach) สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุต่อไ

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์