วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 06:45 น.

ประชาสัมพันธ์

ประกันสังคม เอาจริงนายจ้างนำคนพิการที่มิใช่ลูกจ้าง

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 11.52 น.

ประกันสังคม เอาจริงนายจ้างนำคนพิการที่มิใช่ลูกจ้าง

มาขึ้นทะเบียนมีความผิดตามกฎหมาย 

 
 
ประกันสังคม เตือนนายจ้างหัวหมอนำคนพิการที่มิใช่ลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน   เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชี้มีความผิดตามกฎหมาย    โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
 
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า    ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ   ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปรับคนพิการเข้าทำงาน หากมิได้รับคนพิการเข้าทำงาน นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี ปัจจุบันมีนายจ้างหลายรายมีเจตนาหลีกเลี่ยงการนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ดังกล่าว โดยได้นำบุคคลพิการ     ที่มิใช่ลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย สำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการตรวจสอบสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคม เพื่อเป็นการยับยั้งไม่ให้นายจ้างหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด พร้อมทั้งคอยแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับในกรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือได้รับเบาะแสการนำคนพิการมาขึ้นทะเบียนประกันสังคมโดยมิได้มีการทำงานจริง เจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการทำงานจริงหรือไม่ เมื่อพบนายจ้าง/สถานประกอบการมีเจตนานำบุคคลพิการมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนโดยมิได้มีการจ้างงานจริง         เป็นคดีความผิดกรณีนายจ้างยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 34 อันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
 
ทั้งนี้ หากพบข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
                  
 
 
                                                             

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์