วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:49 น.

ประชาสัมพันธ์

ประชุมขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 10.02 น.

ประชุมขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

 
 
ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการแพทย์  ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้าราชและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ฯลฯ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ดรุณวิถี ชั้น ๒ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี
 
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์