วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 12:47 น.

ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 15.40 น.

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 
 
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (การยกระดับขีดสมรรถนะ (ระดับชำนาญการพิเศษ) การเป็นผู้นำอย่างมีคุณภาพ) สร้างความพร้อมเพื่อการบริหารงานในฐานะผู้นำขององค์กรในอนาคต
 
 
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (การยกระดับขีดสมรรถนะ (ระดับชำนาญการพิเศษ) การเป็นผู้นำอย่างมีคุณภาพ) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในองค์กร และสร้างทักษะ เสริมสร้างสภาพแวดล้อม ความพร้อมในการบริหารสำหรับการดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้มีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับการบริหารงานในฐานะผู้นำขององค์กรในอนาคต และเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด โดยมีข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการอบรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปิกนิก ซอยรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ วิทยากรบรรยายพิเศษจากภาคเอกชน (อาจารย์ศิริวรรณ ศิริอารยา) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ผู้นำยุคก้าวไกลไทยแลนด์ ๔.๐"

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์