วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:51 น.

ประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำประเด็นข้อมูล

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562, 10.43 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำประเด็นข้อมูล

เพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุไทย ครั้งที่ 1/2562

 
 
 
 
 ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำประเด็นข้อมูลเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุไทย ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือการใช้ประโยชน์ข้อมูล Linkage Center กรมการปกครอง เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้สูงอายุไทย ผลการจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์จากข้อมูลผู้สูงอายุไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษกิจและสังคมแห่งซาติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ฯลฯ  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ ชั้น 1 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์