วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 05:44 น.

ประชาสัมพันธ์

ร่วมเที่ยววันเด็กกับ4กิจกรรมไฮไลท์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562, 16.59 น.

ร่วมเที่ยววันเด็กกับ4กิจกรรมไฮไลท์

ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒ ว่า “ เด็กเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งวันเด็กประจำปี ๒๕๖๒ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ส่วนสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้แก่เด็กๆ นั้น มีใจความว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาด้วยศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ประถมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิด และทำสิ่งใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคำขวัญวันเด็กที่มอบให้ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาสืบสารต่อยอดพระราชปณิธานในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม  รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รัก และยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอยู่เสมอ เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถปฎิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และประเทศชาติต่อไป

 

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสุข สนุกสนาน การเรียนรู้และการพัฒนาปัญญาอันเป็นความปรารถนาดีจากกระทรวง พม. ที่ส่งต่อให้เด็ก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่พึงมีต่อครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 

 

ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าสำหรับปีนี้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ กระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคง

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดงานวันเด็ก (12 มกราคม 62) นี้ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ซึ่งจะมีไฮไลท์สำคัญๆ ให้กับเด็กๆ โดยเฉพาะกิจกรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สอนเด็กปลูกผัก แจกต้นกล้าผักสวนครัวรั้วกินได้

 

กิจกรรมหนังสือเสียง ฝึกเป็นดีเจน้อย อ่านหนังสือ และบันทึกเสียงอ่านส่งให้ผู้มีปัญหาทางการมองเห็น กิจกรรมปีนผาแอดเวนเจอร์ ฝึกให้เด็กทดสอบความแกร่ง แข่งความสูงและให้เกิดแรงบันดาลใจเป็นนักกีฬาปีนผาในอนาคต และกิจกรรมสอนแยกขยะแต่ละประเภทการทิ้งขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล