วันพุธ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 17:09 น.

ประชาสัมพันธ์

วิริยะประกันภัยจัดอุปสมบทหมู่รุ่นที่ 13

วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 13.52 น.

วิริยะประกันภัยจัดอุปสมบทหมู่รุ่นที่ 13

 

 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีอุปสมบทหมู่ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน  รุ่น 13 จำนวน 15 รูป โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร สำหรับพิธีอุปสมบทดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานมีความสมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว พร้อมทั้งนำหลักพุทธรรมมาใช้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินชีวิต และการประกอบการงาน อันจักก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักในภารกิจของการทํานุบํารุงศาสนาเและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป โดยภายหลังการบรรพชาและการอุปสมบทแล้ว คณะพระใหม่ทั้งหมดจะเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองม่วง อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นเวลา 24 วัน

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์