วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 09:35 น.

สังคม-สตรี

คิง เพาเวอร์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดโครงการ “พลังคนไทย สุขาสุขใจ”

วันพุธ ที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2561, 19.46 น.

คิง เพาเวอร์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เ

ปิดโครงการ “พลังคนไทย สุขาสุขใจ”

 

 

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการห้องน้ำชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวโครงการแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ ‘พลังคนไทย ห้องน้ำสุขใจ’ โดยมี
นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ลงนามร่วมกับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีผู้บริหารกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ตัวแทนภาครัฐ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ โรงแรมพูลแมนคิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

 

 

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม  ภายใต้แนวคิด KING POWER THAI POWER พลังคนไทย เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีมีประโยชน์ให้กับสังคมไทย ส่งเสริมและขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ดูแล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ในการสร้างห้องน้ำชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้างห้องน้ำเป็นจำนวนทั้งสิ้น 70 ห้อง รวมมูลค่ากว่า  10 ล้านบาท

 

สำหรับงานวันนี้ เป็นความตั้งใจของคิง เพาเวอร์ ที่จะแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ร่วมกับภาครัฐในการส่งเสริม และเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของแหล่งท่องเที่ยวไทยให้กับชาวไทยและต่างชาติครบทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวอย่างห้องน้ำ ซึ่งถือได้ว่า เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆ ที่จะช่วยสร้างความประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันห้องน้ำคุณภาพยังขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของโครงการ “พลังคนไทย สุขาสุขใจ”สุขาที่จัดสร้างจะมีรูปแบบสากล‘Universal Design’สำหรับชายหญิง และผู้พิการเพื่อให้เป็นห้องน้ำของทุกคน ที่สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย ใช้งานได้สำหรับทุกคน ซึ่งตามหลักสากล ถือว่าประเทศนั้นๆ มีการพัฒนาและมีความพร้อมที่จะดูแลบุคคลทุกเพศ ทุกวัย จะเป็นประโยชน์โดยรวมของประเทศไทยต่อไป

 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬากล่าวว่า อัตราการเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนของคณะรัฐมนตรี  จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ให้มีคุณภาพครบทุกด้าน ตามนโยบาย สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และยั่งยืนต้องทำให้ชุมชนน่าอยู่และน่าเที่ยวโดยหนึ่งในแผนงานพัฒนาด้านสาธารณูปโภค คือห้องน้ำ ห้องสุขา ที่ได้มาตรฐาน ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้พิการ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการรองรับนักท่องเที่ยว และช่วยผลักดันคุณภาพและชื่อเสียงของไทยให้เป็นเมืองน่าเที่ยว และน่าอยู่ที่ยั่งยืนในใจนักท่องเที่ยวตลอดไป

 

 

ภายในงานวันนี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินดัง ติ๊ก – เจษฎาภรณ์ ผลดี ผู้ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยว และเป็นทั้งผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มาพูดคุยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว และการสร้างความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวไทย

 

สำหรับเงื่อนไขการขอรับห้องน้ำชุมชนมี 6 ข้อดังนี้1. ชุมชนต้องมีพื้นที่ขนาด 5 เมตร X 10 เมตร สำหรับก่อสร้างห้องน้ำ พลังคนไทย สุขาสุขใจ 2. ชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 500 – 1,000 คนต่อสัปดาห์ 3. มีศักยภาพในการดูแล โดยมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการห้องน้ำชุมชนอย่างน้อย 5-7ท่าน 4. มีศักยภาพในการดูแลและรักษาความสะอาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับประชาชนผู้ใช้บริการ 5. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนมีพื้นที่สาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไป 6. เขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของชุนชนตนเองที่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปความยาวไม่เกินหน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้คาดว่าโครงการฯ จะก่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง 70 ห้อง ภายในเดือนธันวาคม 2561หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โทร. 02 677 8888 ต่อ 1513 1518

 

 

หน้าแรก » สังคม-สตรี