วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 07:20 น.

สังคม-สตรี

สภาสตรีฯทำหนังสือเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 22.39 น.

สภาสตรีฯทำหนังสือเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 

สภาสตรีแห่งชาติฯจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560  เพื่อเผยแพร่และจารึกพระมหากรุณาธิคุณ แจกให้แกองค์กรต่างๆและห้องสมุด

 

 

ดร.วันดี กุญชรยาคง ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดทำหนังสือ" 85 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560  เพื่อเผยแพร่และจารึกพระมหากรุณาธิคุณ พระเกียรติคุณ ให้ยั่งยืนสถิตย์สถาพรตลอดไป

 

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวสภาสตรีแห่งชาติฯจะนำไปแจกให้กับองค์กรสมาชิก สถานศึกษา โดยเฉพาะห้องสมุดตามโรงเรียนต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพเนื้อหา ในหนังสือที่จัดทำขึ้นได้รับพระราชทานพระราชานุญาต เชิญพระฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัสที่พระราชทานไว้แก่สภาสตรีแห่งชาติฯในโอกาสต่างๆ และยังมีพร้อมภาพดอกไม้ในพระนามาภิไธย ดอกไม้ชื่อพระราชทาน และบทสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการ ในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

 

ดร.วันดี กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ทำให้ทราบถึงพระราชปณิธานอันมั่นคง พระวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศ พระองค์ได้ทรงส่งเสริมให้สตรีไทยเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัว พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจเพื่อสตรีไทยและปวงชนชาวไทย อาทิ ทรงส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเป็นอาชีพแก่ประชาชน ทรงรับผู้ยากไร้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทรงดำเนินโครงการพระราชดำริ เพื่อฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย นอกจากนั้น พระองค์ทรงรับองค์กรต่างๆไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์จำนวนมาก เพื่อให้องค์กรเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือสังคมต่อไป 

 

ดร.วันดี กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับสภาสตรีแห่งชาติฯไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2504 ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในกิจการต่างๆระหว่าง.ศ.2504-2547  ของสภาสตรีแห่งชาติฯจำนวน 14 ครั้ง พระราชทานพระราชดำรัสไว้แก่สภาสตรีแห่งชาติฯ ในโอกาสต่างๆจำนวน 36 โป้งและยางพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้วันที่ 1 สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ พ. ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกหน่วยงานและประชาชนโดยทั่วไป ให้ทราบถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เพื่อให้เผยแพร่และจารึกพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณให้สถิตย์ยั่งยืนสถาพรตลอดไป

หน้าแรก » สังคม-สตรี