วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 01:08 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2561, 00.22 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

 
ข่าวแรก...นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรของเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองน่าน (นายสุรพล เธียรสูตร) ให้การต้อนรับ และเป็นผู้บรรยายการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำชมระบบโครงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมต่างๆ ของเทศบาล ซึ่งได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ “เมืองสะอาด อันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน” รางวัล “ASEAN Clean Tourist City Standard” มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน โดยมีตัวอย่างการดูแลสภาพแวดล้อมของเมืองน่าน ได้แก่ 1.โครงการระบบกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งมีพื้นที่ระบบ 60 ไร่ 2.การรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติก และงดการใช้ภาชนะประเภทโฟมในชุมชน รวมทั้งการแยกทิ้งขยะประเภทต่างๆให้ถูกต้อง 3.การอบรมให้ความรู้เยาวชนในการดูแล/อนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้ของจังหวัด สร้างความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น
 
 
เรื่องดีๆ...นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ว่า โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 2560/61 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้ที่มั่นคง จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สลับกับการทำนา โดยมอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 2560/61 ในพื้นที่นำร่อง 2 จังหวัด รวม 5,800 ไร่ คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,000 ไร่ และจังหวัดพิษณุโลก 2,800 ไร่ โดยรัฐจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือใน 4 เรื่อง คือ 1. สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2. ติดต่อผู้มารับซื้อ 3. ราคาขายที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และ 4. การประกันภัยพืชผล และในส่วนกระทรวงเกษตรฯ จะสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้สมาชิกนำไปลงทุน รายละไม่เกิน 3,000 บาท/ไร่ โดยเป็นเงินก้อนให้สหกรณ์กู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี รวมทั้งจะมีเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล เกษตรอำเภอเข้ามาช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการเพาะปลูก และกรมชลประทานจะเข้ามาดูแลเรื่องระบบน้ำ
 
นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ของช่างสำรวจรังวัด” โดยมี   เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พัฒนาศักยภาพ เกิดทักษะ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ของช่างสำรวจรังวัดได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งภายในงานได้มีการมอบนโยบายการสำรวจรังวัด การจัดการแนวเขต การจัดทำหมุดหลักฐานในปัจจุบัน โดยผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ รวมถึงการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายที่ดินป่าไม้ การระวังชี้และลงชื่อรับรองแนวเขต การสำรวจ การถือครองที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และการตรวจพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
 
นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. และนายเฉลิมชัย ปาปะทา รอง ออส. เดินทางไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานคณะทำงานเร่งรัดการจัดการพื้นที่ “นาแห้วโมเดล” จังหวัดเลย ณ อ.นาแห้ว จ.เลย  โดยมีนายจรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หน.หน่วยงานภาคสนามในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ร่วมต้อนรับ
กรมชลประทาน ย้ำทุกโครงการชลประทาน เตรียมพร้อมรับมือลุ่มน้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ฤดูน้ำหลาก หลังเกิด ฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ แม่น้ำสายหลักต่างๆ มีปริมาณน้ำมากและไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกชุกและตกหนักในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ส่งผลให้แม่น้ำสายหลักไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำปิง วัง ยม และน่าน มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น และไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ จ.นครสวรรค์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ในช่วงเดือนกันยายน ยังคงมีฝนตกในพื้นที่เดิมตามฤดูกาลปกติ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยในช่วงปลายเดือนกันยายน ประเทศไทยอาจจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน ที่ทำให้มีฝนตกบริเวณตอนบนของประเทศได้
 
ปิดท้ายข่าว...นายจตุพร บรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในโอกาสนี้นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเกาะสีชัง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง กล่าวถึงสถานการณ์ทะเลพื้นที่เกาะสีชังและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เกาะสีชัง เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดพื้นที่และการกำหนดมาตรการดำเนินงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 จำนวนกว่า 300 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
 
 
ประเสริฐ  ตะระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์