วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 06:07 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 00.27 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

 

 

ข่าวแรก...นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายหน่วยงาน โดยมี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเป็นลำดับ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายในการประชุมเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญคือ การชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายและปฏิทินบประมาณรายจำยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระะ 20 ปี และคำของบประมาณระดับแผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรฯ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการในที่ประชุมให้จัดการประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายหน่วยงาน ในวันนี้
 
เรื่องดีๆ...นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ว่า ขอให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ ยึดมั่นหลักการทำงาน 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน มีการสื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 2. มุ่งเน้นระบบการตลาดนำการผลิต โดยให้ประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และบุคคลากรในการเข้ามาช่วยบริหารงานด้านการเกษตร โดยตั้งเป้าหมายว่า จะทำให้เกษตรกรรู้ว่าควรจะปลูกพืชชนิดใด โดยมีตลาดส่งออกที่แน่นอน 3.ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปศึกษาดูว่าจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้อย่างไร ทั้งการลดต้นทุนการผลิต ลดใช้สารเคมี การเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยนำนวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และ 4.ขอให้ทำงานเชิงรุก โดยมีการวางแผนงานที่ชัดเจนและรอบคอบ ทั้งนี้ ให้ยึดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก
 
 
 
คณะกรรมการสถาบันปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มีมติให้ขยายการทำงานไปใช้แนวพระราชดำริ ช่วยแก้ปัญหาความมั่นคงตามชายแดนภาคเหนือและภาคใต้ พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานในอนาคตให้ตอบความต้องการของประเทศ  ภายหลังการร่วมกันทำงาน ได้พัฒนาเป็นแผนงานของมูลนิธิและสถาบันปิดทองหลังพระฯ ระยะที่สาม (2564-2568) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสถาบัน โดยมีสาระสำคัญ คือการนำแนวพระราชดำริไปช่วยแก้ไขปัญหาความมั่นคงประกอบด้วยชายแดนภาคเหนือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด และชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
 
 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินปลูกป่าทดแทนให้กับ กรมป่าไม้ จำนวนเงิน 7,228,000 บาท (โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น 4) เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนฯ จากผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะฯ เป็นผู้มอบเงินสนับสนุนฯ ทั้งนี้ เพื่อการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสามารถปลูกป่าทดแทนได้ เนื้อที่รวมจำนวน 600 ไร่ ในท้องที่จังหวัดเลย ต่อไป
 
 
 
นายสมโภชน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่หาดในยางและหาดไม้ขาว บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต มีการเผยแพร่ภาพทางโซเชี่ยลมีเดียพบขยะจำนวนมากอยู่บนชายหาดนั้น ขอเรียนว่าเมื่อถึงช่วงฤดูมรสุมของทุกปี จะมีขยะถูกคลื่นพัดขึ้นฝั่งบริเวณหาดในยางและหาดไม้ขาว ซึ่งนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถเร่งทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะจัดการขยะที่ถูกพัดพามาจากที่ต่างๆได้ ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่และกลุ่มจิตอาสาช่วยกันเก็บขยะที่ถูกคลื่นพัดมา ขณะนี้ชายหาดบริเวณหาดในยางและหาดไม้ขาว ได้กลับสู่สภาพที่สวยงามปกติแล้ว
 
 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ครั้งที่ 9 โดยมี นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการทางทะเล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องบีบี 212 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สำหรับการจัดฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ มีการบรรยายความสำคัญของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ และการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ระบบนิเวศแนวปะการัง รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในแนวปะการัง ความเปราะบางของแนวปะการัง แหล่งดำน้ำในประเทศไทย มาตรฐานของการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแนวทางการปฏิบัติตัวของนักดำน้ำลึกและผิวน้ำ
 
 
 
ปิดท้ายข่าว...ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. ตั้งนายจตุพร บุรุษพัฒน์ คนหนุ่มไฟแรง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานงานต่อให้ดียิ่งขึ้น ..ขอปรบมือดังๆ ให้ครับทั่น..
 
ประเสริฐ  ตะระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์