วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 21:21 น.

กิจกรรม

“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายในตลาดเกษตรกรจังหวัดตราด

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 10.21 น.

 

“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
ภายในตลาดเกษตรกรจังหวัดตราด

 

(12 ก.ย.61) นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ภายใต้กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายในตลาดเกษตรกรจังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ร่วมกับสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดตราดจัดขึ้น

 

 

นางมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดตราด เกษตรจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกตลาดเกษตรกรลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดตราด แม้แต่เดิมตลาดเกษตรกรได้มีนโยบายให้สมาชิกที่จำหน่ายสินค้างดการใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุสินค้าอยู่ก่อนแล้ว การจัดรณรงค์ในครั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการ ประชาชน และสมาชิกตลาดเกษตรกร ในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยการรณรงค์ให้สมาชิกตลาดเกษตรกร “ลดให้” ถุงพลาสติกแก่ผู้บริโภค ในการจำหน่ายสินค้าในบริเวณตลาดเกษตรกรจังหวัดตราด ทั้งยังรณรงค์ให้ประชาชนผู้บริโภค “ลดรับ” ถุงพลาสติกจากสมาชิกตลาดเกษตรกร โดยให้ผู้บริโภคนำถุงผ้าหรือภาชนะอื่นมาใส่สินค้าเอง