วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 00:57 น.

กิจกรรม

งานรำลึก " 250 ปี ตามรอยพระเจ้าตากสินฯ"

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 17.26 น.

งานรำลึก " 250 ปี ตามรอยพระเจ้าตากสินฯ"

 

สืบเนื่องในปีพุทธศักราช 2560 เป็นวาระครบรอบ 250 ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีราชธานีของไทยในอดีต นับเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่รัฐบาลและประชาชนชาวไทยจักได้แสดงกตเวทิตาคุณ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ที่ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี กอปรทั้งทรงกอบกู้เอกราช สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแก่ชาติบ้านเมืองเป็นเอนกประการ จึงทรงได้รับการเทิดพระเกียรติถวายพระราชสมัญญา “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” รัฐบาลจึงมีนโยบายจัดงานฉลองกรุงธนบุรี 250 ปีขึ้น

 

 

ทั้งนี้ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานโครงการ “ 250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีถึงอยุธยา” ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 - 09.30 น. ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา ถนนอรุณอัมรินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงเสียสละเพื่อปกป้องชาติบ้านเมือง เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปรับทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยในห้วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้อิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 โดยใช้กำลังทางเรือยกพลขึ้นบก รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีความสามัคคีปรองดอง เสียสละเพื่อชาติ กระตุ้นให้ประชาชนเล็งเห็นคุณค่าของ “สมุททานุภาพ” อีกด้วย