วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 19:13 น.

กิจกรรม

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชน

วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 16.58 น.


รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชน

 

 

 

วันนี้(17ธ.ค.61) ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”โดยมีผู้ประกอบการโอทอป และวิสาหกิจชุมชน ในภาคใต้ จำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร พังงา ระนอง ตรัง และพัทลุง รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด และธนาคาร ประมาณ  450  คน เข้าร่วมในครั้งนี้

 

 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  กล่าวว่า การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้กำหนดกรอบดำเนินงานโครงการที่สำคัญหลายโครงการ ซึ่งการจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI for OTOP Upgrade) ประจำปี พ.ศ.2562  เป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โดยการบูรณาการร่วมกับจังหวัด เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการพัฒนากระบวนการผลิต การตลาด  การบริหารจัดการสินค้า และการควบคุมคุณภาพ OTOP ทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายและเสวนา การให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาโอทอป มีการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์ เพื่อโอทอป พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการนำ วทน. เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าจากหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 3หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาภาคการเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารทะเล ให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 

 

ทางด้านกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีในการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันกับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้า ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงให้การนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเป็นองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ และการพัฒนาผลผลิตของชุมชน ให้มีคุณค่าและคุณภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  และตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการของประเทศโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตด้านการเกษตร ทั้งการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและการแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่นำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

 

หน้าแรก » กิจกรรม