วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 06:58 น.

กิจกรรม

สร้างพลังการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 : โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562, 08.09 น.

 

สร้างพลังการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 : โรงเรียนวัดบวรนิเวศ


      

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ให้แก่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โดยมีผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมผู้บริหารคณะต่าง ๆ  ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

 


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวว่า โรงเรียนวัดบวรนิเวศมีระบบนิเวศทางการศึกษาที่พร้อมสำหรับการสร้างคนคุณภาพ ทั้งในทางประวัติศาสตร์ (120 ปี) ฐานสนับสนุนโรงเรียนจากวัดโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต  และชุมชนศิษย์เก่าที่แข็งแกร่ง จุดเด่นอีกประการคือโรงเรียนมีขนาดของนักเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น สมาคมศิษย์เก่าฯ จึงสนใจแลกเปลี่ยนข้อมูลและต้องการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่เด่นชัดในด้านนวัตกรรมและหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์กับโลกยุคดิจิทัล เพื่อช่วยสนับสนุนกิจการของสมาคมและโรงเรียนต่อไป
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดีฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีการปรับตัวอย่างมากในยุค Education Disruption มหาวิทยาลัยได้เปิดสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจยุคดิจิทัล เช่น หลักสูตรการบ่มเพาะ Startups Enterprises, หลักสูตรเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ, การผลิตสื่อนวัตกรรม, การตลาดดิจิทัล เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial intelligence) โดยมีโครงการ Young AI Robotics เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    

ซึ่งผลจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพพร้อมให้การสนับสนุนในฐานะหุ้นส่วนทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะหลักสูตร English Digital การฝึกอบรมครูอาจารย์อย่างเป็นระบบ และการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนวัดบวรนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเข้าร่วมโครงการ Young AI Robotics เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้าน AI และหุ่นยนต์อีกด้วย.