วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 02:50 น.

กิจกรรม

22 หน่วยงาน MOU “ความร่วมมือสร้างการรับรู้ชุมชน”

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 18.21 น.

22 หน่วยงาน MOU “ความร่วมมือสร้างการรับรู้ชุมชน”

 

มท.ร่วมกับ 22 หน่วยงาน MOU “ความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้ชุมชน” เสริมสร้างการรับรู้ให้กับประขาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

วันที่ 11 ก.พ. 2562 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนายั่งยื่น” โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน โอกาสนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

 

 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการจัดส่งไปยังประชาชนในระดับพื้นที่ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ร่วมทั้งจะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาสาสมัครเสริมสร้างการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ ผ่านการสื่อสารผ่านวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงเครือข่าย วิทยุชุมชน การสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ รวมถึงการสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว จำนวน 72,687 หมู่บ้าน