วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:32 น.

กิจกรรม

พช.ปลื้มความสำเร็จชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีราด

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562, 16.31 น.

พช.ปลื้มความสำเร็จชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดตราด ชูภูมิปัญญาชุมชนเกาะกูดทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และการเลี้ยงผึ้งชันโรง ทึ่ง “ชุมชนท่าระแนะ” รักษาป่าชายเลนผืนใหญ่ 2,000 ไร่ อายุกว่า 100 ปี เป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันอุดมสมบูรณ์

วันที่ 22 เม.ย.62 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และคณะฯลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลเกาะกูด จังหวัดตราด โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่ากลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกูด จังหวัดตราด ประสบความสำเร็จในการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และการเลี้ยงผึ้งชันโรง ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน เป็นภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน

ส่วนชุมชน “บ้านคลองเจ้า” โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าชุมชนแห่งนี้เต็มไปด้วยวิถีชีวิต เพราะชาวบ้านที่นี่มีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม แม้ว่าเกาะกูดจะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นทุกวันก็ตาม แต่ชุมชนยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวเกาะกูดเอาไว้อย่างเหนียวแน่น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันฉันพี่น้อง ทั้งยังมีการบริหารจัดการภายในชุมชนอย่างแข็งแกร่ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตสินค้า OTOP จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เกิดเป็นรายได้กระจายไปยังคนในชุมชน อีกทั้งยังมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ไว้เป็นแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมไปประกอบอาชีพอีกต่างหาก การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทำให้บ้านคลองเจ้า ได้ร่วมกันจัดเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในบ้านคลองเจ้า

นอจากนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้นำคณะเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนท่าระแนะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดตราด จุดชมธรรมชาติ (บนฝั่ง) โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแห่งนี้ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ ขนาด 2,000 ไร่ อายุกว่า 100 ปี แต่ละต้นมีขนาดใหญ่มาก เป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านได้อาศัย ผืนป่าแห่งนี้ทำมาหากิน จับปู ปลา กุ้ง หอย ประมาณ 10 ปีมาแล้ว จนกลายอัศจรรย์ป่าชายเลน 1 ใน สถานที่ท่องเที่ยว Unseen แห่งจังหวัดตราด ความมหัศจรรย์อยู่ตรงที่การนั่งเรือไปลานตะบูน 10 นาที เราจะผ่านช่วงป่าในคลองถึง 3 ป่า คือ ป่าโกงกาง ป่าจาก และป่าตะบูน ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนเราได้เข้าไปในป่าดึกดำบรรพ์

“ที่บ้านท่าระแนะแห่งนี้ ได้มีการดำเนินแบบวิถีนิเวศป่าชายเลน และฟื้นฟูประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในการเป็นศูนย์กลางท่าเรือสำเภาจีน ขณะที่ทางชุมชนได้นำเสนอ “สปาเจ๊ก” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชนพื้นเมืองตราดเชื้อสายจีนและสมุนไพร โบราณต่างๆที่พ่อค้าชาวจีนโบราณแล่นเรือใบมาสรรหาที่เมืองตราด เพื่อนำไปขาย มีการฟื้นฟูเรือใบที่สานจากต้นคันทรง ปัจจุบันวิกฤต มีจำนวนลดน้อยลง ทำให้เครื่องจักสาน จากใบคันทรง มรดกภูมิปัญญาของชาวท่าระแนะสูญหายไปให้กลับคืนมา”

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนและให้การสนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน จนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้และเห็นผล​การขับเคลื่อน นับเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่ของการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว และการพัฒนาOTOP ช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคม

“กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนให้ชุมชนที่มีความพร้อม มีสินค้า OTOP และมีทุนหรือเสน่ห์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น เสนอเป็นหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่น วิถีชีวิตอัตลักษณ์ ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

หน้าแรก » กิจกรรม