วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 12:29 น.

กิจกรรม

นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเสวนาธรรม ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 14.19 น.


เมื่อวันที่ (15 พ.ค.62) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมเสวนาธรรมหัวข้อ “อิสรภาพจากความทุกข์ สู่ความสุขที่แท้จริง”ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 มีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีข้าราชการ พุทธศาสนิกชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน ซึ่งกิจกรรมเสวนาธรรมดังกล่าวจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 เริ่มเวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมวันละ 500 คน


ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และพุทธภูมิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน พิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเวียนเทียน เดิน-วิ่งสมาธิวิสาขบูชา เป็นต้น.

หน้าแรก » กิจกรรม