วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 02:06 น.

กิจกรรม

พช.จับมือศรีปทุมฯปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ขับเคลื่อน OTOP นวัตวิถี

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 15.42 น.

สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่พัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ความร่วมมือ พช. – มศป. สร้างคน สร้างรายได้ กระจายความเจริญ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่jเวทีกลาง งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรมการพัฒนาชุม กระทรวงมหาดไทย (พช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะในการบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต โดยคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดทำหลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชน” โดยเน้นการศึกษาจากการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้โจทย์ปัญหาจริงจากชุมชน และเน้นการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งได้เลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่นำร่องในโครงการฯ

โดยในโครงการนี้ นอกจากจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแล้ว ยังเป็นเวทีที่ให้โอกาสนักศึกษาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนผ่านการค้นหาและรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างรายได้จากการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชน เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สร้างโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดท่องเที่ยว นำไปสู่การกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความสุขให้ชุมชน