วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 10:08 น.

กิจกรรม

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ปิดงานกิจกรรม ยกระดับหัตกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562, 13.09 น.

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ปิดงานกิจกรรม
ยกระดับหัตกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์


เมื่อวันที่ 19 ก.ย.62 เวลา 09.30 น. ที่ห้องนิมมาน 1 โรงแรมยูนิมมาน จ.เชียงใหม่  นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นประธานพิธีปิด พร้อมมอบพร้อมมอบวุฒิบัตร 17 ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับหัตกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์โดยมีนางพรสวรรค์ หมายยอด ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1กล่าวรายงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

 

ซึ่งกิจกรรมนี้เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจและการประกวดผลิตภัณฑ์ภายใต้งานกิจกรรมยกระดับหัตกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ในครั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่นิยม มีเอกลักษณ์โดเด่น เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับงานหัตถกรรมในท้องถิ่นของภาคเหนือ เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว


ทั้งนี้ ได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ได้แก่ รวบรวมองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านหัตถกรรมเครื่องเขิน , สำรวจและวิเคราะห์สภาวะเครื่องเขินในระดับจังหวัดและระดับภาค , การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบแก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องเขิน, การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์, การจัดประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องเขินภายใต้แนวคิด “หัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์”, การทดสอบตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ และการสร้างการรับรู้และแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องเขินล้านนา


นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้หัตถกรรมเครื่องเขินล้านนา ได้รับการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องเขินทุกท่านออกสู่สายตาของกลุ่มลูกค้าในมุมมองใหม่ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน และในอีกมุมหนึ่ง เราก็ยังคงสร้างมูลค่าเพิ่มของภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขินของล้านนาให้คงไว้ การจัดงานครั้งนี้ จึงเป็นการสืบสานงานหัตถกรรมเครื่องเขินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นการจุดประกายทางความคิด ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดภายใต้แนวคิดยกระดับหัตกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์


ซึ่งกิจกรรมภายในงานในวันนี้ประกอบไปด้วย การจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลการพัฒนาและออกแบบจากผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 ราย พร้อมทั้งมีการเสวนาและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ประกอบการทั้ง 17 ราย อีกด้วย.