วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 21:49 น.

ยานยนต์

โตโยต้าคว้ารางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561, 10.37 น.

โตโยต้าคว้ารางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน

 
 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ และ โรงงานโตโยต้าสำโรง ได้รับ 2 รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานจากงาน “Thailand Energy Award 2018” ที่จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในขณะที่โรงงานโตโยต้าเกตเวย์ได้รับ 2 รางวัลดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพของการทำงาน (Kaizen) จากงาน “Thailand Kaizen Award 2018” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
 
 
โดยรางวัล “Thailand Energy Award 2018" ถือเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงาน อาคารบุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ โดยทั้ง โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ และ โรงงานโตโยต้าสำโรง ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับ 2 รางวัล อันได้แก่
 
 
1) รางวัลบุคลากรด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงานโรงงานควบคุม จากการที่ โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการพัฒนา 3 เสาหลัก อันได้แก่ 1) การลดความต้องการด้านการใช้พลังงาน 2) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจ่ายพลังงาน และ 3) สร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับจิตสำนึกของพนักงาน 
 
2) รางวัลด้านพลังงานสร้างสรรค์ ประเภทการอนุรักษ์พลังงาน จากการที่ โรงงานโตโยต้าสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการลดพลังงานห้องพ่นสีโดยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมตามฤดูกาล เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน และใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพ่นสีตัวถังรถยนต์
 
 
ในขณะที่รางวัล “Thailand Kaizen Award 2018” เป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับองค์กรที่มีผลงาน Kaizen ดีเด่นระดับประเทศ สามารถนำการ Kaizen ไปช่วยในการพัฒนาการการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน สามารถขยายผลไปสู่เครื่องจักรกลช่วยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติให้ประสบความสำเร็จ โดยโรงงานโตโยต้าเกตเวย์ ได้รับ 2 รางวัล จากการประกวดประเภท Karakuri Kaizen หรือ ผลงานที่มีการประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้หลักกลศาสตร์ เฟือง สปริง คาน แรงลม ล้อ เพลา แสงแดด คานงัด และมุ่งเน้นการปรับปรุงที่ให้พนักงานในทีมมีส่วนร่วมในการดำเนินการเป็นต้น
 
 
1) รางวัล Daimond Award ประเภท Karakuri kaizen ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของการแข่งขันในประเภทนี้ จากผลงาน Door Line Supply Improvement by Karakuri ที่ปรับปรุงการขนส่งจากเดิมที่ใช้รถไฟฟ้าลากขนส่งชิ้นงานจากจุดจัดเรียงไปยังไลน์ประกอบประตู มาเป็นการใช้รางเลื่อนขนส่งโดยใช้หลักแรงโน้มถ่วงและกลไกรอกโซ่การถ่วงน้ำหนัก รวมถึงการควบคุมการจัดส่งชิ้นจำเพาะสำหรับพนักงานแต่ละคน ซึ่งทำให้สามารถลดการใช้รถไฟฟ้า ลดความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน ตลอดจนลดกำลังคนในการขนส่งได้อีกด้วย
 
 
2) รางวัล Exellence Technique Award จากผลงาน Door Line Supply Improvement by Karakuri ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของโตโยต้า เพราะเป็นรางวัลที่จะมอบให้กับผลงานที่มีเทคนิคและประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเท่านั้น ซึ่งโตโยต้าถือเป็นบริษัทแรกในรอบ 8 ปี ที่ได้รับรางวัลนี้
 
 
ทั้งนี้ โรงงานโตโยต้าทั้ง 3 แห่ง ต่างให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานมาโดยตลอด ทั้งการจัดทำพลังงานทดแทนจาก Solar Roof Top การแปลรูปพลังงานจลย์เป็นพลังงานไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์ที่สูญเสียพลังงานต่ำ การทำกิจกรรม Karakuri Kaizen ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำแนวคิดหลักของโรงงานที่ถูกออกแบบให้เป็น Sustainable Plant หรือ โรงงานที่ไม่สร้างมลภาวะ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน นอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพของการทำงาน หรือ Kaizen ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นสิ่งที่โตโยต้ายึดมั่นและให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป