วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 01:41 น.

กทม-สาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 61

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561, 14.45 น.

กรมสุขภาพจิต  คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 61 

จาก 6 ผลงานเด่น รุกบริการผู้ป่วยทางจิต – สติปัญญาบกพร่อง

 

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลเลิศรัฐประจำปี 2561 จาก 6 ผลงานเด่นคือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยกระดับคุณภาพบริการด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ พัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรม “ซน 7 สี” ใช้ตรวจคัดกรองเด็กสมาธิสั้นนำเข้าสู่ระบบการดูแล ขยายบริการดูแลผู้ป่วยทางจิต-สติปัญญาบกพร่อง ลงสู่ครอบครัวชุมชนและเรือนจำ ประยุกต์ใช้กระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชคืนคุณค่าความเป็นมนุษย์ควบคู่พัฒนาทักษะและพรสวรรค์ของผู้ป่วย   สู่การมีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

 

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง   ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตเข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2561 จากนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งในปีนี้กรมสุขภาพจิต มีผลงานการพัฒนาระบบบริการประชาชนและได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. รวม 6 ผลงาน ประกอบด้วยสาขาบริการภาครัฐ 5 ผลงาน และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  1 ผลงาน ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

 

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า สาขาบริการภาครัฐ 5 ผลงาน แบ่งดังนี้ ประเภทการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องได้รับ 2  ผลงาน คือ โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย  (Data Center) โดยสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งพัฒนาคุณภาพงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปี  กรมสุขภาพจิตเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รางวัลประเภทนี้ถึง 2 รางวัล    และประเภทการพัฒนาการบริการระดับดี  3 ผลงาน ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบบริการดูแลป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องในชุมชน โดยรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ สามารถลดอัตราป่วยซ้ำทางจิตจากเดิมเฉลี่ย 1.34 ครั้งต่อคนต่อปี เหลือ 0.45 ครั้งต่อคนต่อปี 2. การพัฒนางานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยรพ.ศรีธัญญา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของผู้ป่วยจิตเวชที่อาการรุนแรงซับซ้อน โดยฟื้นฟูคืนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ควบคู่การสร้างทักษะและพรสวรรค์ผู้ป่วยสู่การมีอาชีพ มีรายได้ ขณะนี้ได้เปลี่ยนสถานะผู้ป่วย 142 คนจากภาระให้เป็นพลังสังคม  และ3.การดูแลเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาถึงบ้านบริการทุกมิติ โดยสถาบันราชานุกูล ส่งผลให้เด็กกว่าร้อยละ 90 สามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้ยาวนานขึ้นอย่างน้อย 1 ปี ส่วนครูและผู้ปกครองมีสุขภาพจิตดีขึ้นร้อยละ 98

 

สำหรับรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ     (Public Management Quality Award: PMQA)  กรมสุขภาพจิตได้รับรางวัลรายหมวด ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรและการจัดการความรู้ โดยมีผลงานเด่นในด้านการพัฒนาข้อมูลและความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อบริการประชาชน 2 เรื่อง คือ การพัฒนานวัตกรรม “ซน 7 สี ” เพื่อใช้ตรวจคัดกรอง ประเมินและวินิจฉัยเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น ซึ่งมีประมาณ  4 แสนคน ให้ได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างเหมาะสม ทันท่วงที  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง อาการรุนแรงซับซ้อน ในชุมชนแบบไร้รอยต่อ โดยพัฒนาเป็นโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เฝ้าระวัง ติดตามดูแลและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องในพื้นที่เขตสุขภาพ  ไม่ขาดยา ไม่ก่อความรุนแรง ซึ่งกำลังใช้ทั่วประเทศในขณะนี้   

 

ทั้งนี้รางวัลประเภทการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง 2 ผลงาน เป็นงานที่ยังคงทำอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับรางวัลประเภทการพัฒนาบริการในระดับดีเด่นมาแล้วเมื่อปี 2558 คือโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย  โดยกรมสุขภาพจิตได้ใช้ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชในระบบอิเล็คทรอนิกส์  เป็นเครื่องมือบริหารจัดการติดตามการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวชทั่วประเทศ อัพเดทข้อมูลทุกเดือน เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการด้านสุขภาพจิตของประเทศ  ซึ่งจะพัฒนาเป็นฐานข้อมูลใหญ่หรือบิ๊ก ดาต้า (Big Data)เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขในยุค 4.0 ต่อไป   ส่วนการพัฒนาระบบสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นระบบการดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยจิตเวชด้วย เชื่อมโยงระหว่างรพ.จิตเวช เรือนจำ และรพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ  ทุกจังหวัด      ตั้งแต่เข้าสู่เรือนจำต่อเนื่องไปจนหลังพ้นโทษ  เพื่อป้องกันปัญหาขาดยา หรือก่อคดีซ้ำ ผลงานในปี 2560 มีผู้ต้องขังได้รับการดูแลรักษาฟื้นฟูกว่า 4,000 คน ร้อยละ 90 เป็นโรคทางจิต ที่พบมากคือโรคจิตเภท รองลงมาคือโรคซึมเศร้าร้อยละ 7 พยายามฆ่าตัวตายร้อยละ 1 ในปี2561 นี้ได้ขยายผลประยุกต์ใช้ดูแลเด็กที่กระทำผิดที่ป่วยจิตเวช ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนด้วย             

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข