วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:22 น.

กทม-สาธารณสุข

ประกันสังคม เผยยอดผู้ประกันตน Hello ถามสิทธิ์ 1506

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 10.57 น.

ประกันสังคม เผยยอดผู้ประกันตน Hello ถามสิทธิ์ 1506

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง     การดำเนินงานการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 1506 ช่วง (ม.ค. – เม.ย.62) ที่ผ่านมามีจำนวนลูกจ้าง ผู้ประกันตน โทรสอบถามข้อมูลสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

            1.  สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม                            จำนวน  561,008  เรื่อง

         2. ตรวจสอบสิทธิ์ของตนเอง                                    จำนวน  528,278  เรื่อง

         3. การสมัครและการส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39      จำนวน  253,422  เรื่อง

         4. การเลือกสถานพยาบาล/การเปลี่ยนสถานพยาบาล         จำนวน   93,655   เรื่อง

         5.  มาตรา 40 สำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตน                      จำนวน   70,809   เรื่อง       

        

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยให้คำปรึกษาและบริการข้อสอบถาม ผ่านทางโทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งในกรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยสำนักงานประกันสังคม จะพิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ภายใน 72 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้การรักษา และผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบโดยเร็ว ตั้งแต่เข้ารับการรักษาเพื่อให้รับผิดชอบค่าบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตน ทั้งนี้ศูนย์บริการข้อมูล 1506 ยังให้บริการลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งสามารถโต้ตอบข้อสอบถามได้ทันทีโดยการแชทกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตนในเรื่องนั้นๆ โดยด่วนทันที

         

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่าจากผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผู้ประกันตนพอใจการให้บริการร้อยละ 97 ส่วนใหญ่ ผู้ประกันตนสอบถามตรวจสอบสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม เช่น กรณีว่างงาน สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีเจ็บป่วย ตามลำดับ โดย (ม.ค. - เม.ย.62) มีผู้สอบถามข้อมูลแล้วจำนวน 1,745,793 ครั้ง ซึ่งจากผลการสำรวจสำนักงานประกันสังคมจะยังคงเดินหน้า  เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการศูนย์บริการข้อมูล 1506 ตอบสนองความต้องการของ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ตลอดจนได้รับบริการที่ทันสมัย เชื่อถือได้ ทั่วถึง และเป็นธรรม พร้อมทั้งให้การดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับบริการที่ดี และประโยชน์สูงสุดจากประกันสังคม