วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 01:25 น.

กทม-สาธารณสุข

ติดตามการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 07.30 น.
ติดตามการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 
นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามการบริหารสมาคมฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
 
โดยในวันนี้ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ "การกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจให้เข้มแข็ง เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งสุขภาพดี สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน" โดยเน้นที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอย่างเพียงพอ ใกล้ชุมชนหรือที่พักอาศัย และสามารถยกระดับการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการอาชีพ พร้อมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการออกกำลังกายและการกีฬาที่ดี และมีการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ประการดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และตระหนักด้านการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับการบริหารจัดการด้านกีฬาให้มีคุณภาพ ทั้งนี้ มติที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬา โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ชนิดกีฬาแบดมินตัน เนื่องจากกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่ได้รับการผ่อนปรนตั้งแต่ระยะแรก ๆ ที่ประชุมจึงมีมติว่าสามารถจัดการแข่งขันได้ โดยให้ถือกำหนดวันแข่งขันตามวันที่เคยได้กำหนดไว้ (1-5 ก.ย. 63) และให้ปรับการแข่งขันให้เป็นไปในรูปแบบ New Normal โดยลดจำนวนผู้แข่งขัน จากปกติจัดการแข่งขัน 5 รุ่น ชายและหญิง จำนวนรุ่นละ 64 คู่ เหลือเพียงจำนวนรุ่นละ 32 คู่ ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับให้ประสานกับสนามกีฬาของกรุงเทพมหานคร (อาคารกีฬาเวสน์ 1 และ 2) เพื่อไม่ให้ตรงกับการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทอื่น พร้อมประสานสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย เพื่อประกาศรับสมัครนักกีฬาเข้าแข่งขันต่อไป