วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:35 น.

กทม-สาธารณสุข

กพร. เร่งผลิตช่างไฟ มี License ก่อนปฏิบัติงาน

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 11.51 น.

กพร. เร่งผลิตช่างไฟ มี License ก่อนปฏิบัติงาน 

          
 
นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า อาชีพช่างไฟฟ้า เป็นอาชีพที่น่าสนใจและมีรายได้ดีอีกอาชีพหนึ่ง และงานด้านช่างไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญในการซ่อมแซม ปรับปรุง ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายใน ภายนอกอาคาร และในที่สาธารณะด้วยความปลอดภัย ทั้งตัวช่างไฟฟ้าและประชาชน  ปัจจุบัน อาชีพช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพแรกที่ถูกกำหนดให้เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน มีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถแล้วกว่า 78,000 คน (ณ วันที่ 18 พ.ย. 60) คาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้ารับการประเมินไม่น้อยกว่า 32,000 คน
         
 
กพร.ได้ร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า สถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ล่าสุด บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบกระเป๋าสาธิตระบบแสงสว่างอัจฉริยะ EZInstall3 เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมอบรมให้ความรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ครูฝึกของ กพร. เพื่อขยายผลการฝึกต่อไป ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารรุ่งโรจน์ธนากุล ชั้น 1  ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
         
 
นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ลำพูน และระยอง ในศูนย์ฝึกอบรมจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีชุดการสอน motor starter 5 ชุด สำหรับฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการประยุกต์ใช้มอเตอร์ในงานควบคุมอุตสาหกรรม (Applications Motor Control for industrial) พร้อมมอบอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นใช้ประจำศูนย์ฝึกอบรม และจังหวัดอื่นๆ อีก 54 จังหวัด ในปีนี้บริษัทจะจัดส่งอุปกรณ์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศอีก 19 จังหวัด สำหรับเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จะจัดส่งวิทยากรให้ความรู้แก่ครูฝึกของ กพร.และช่างไฟฟ้า ใน 9 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา อุบลราชธานี สุพรรณบุรี ชลบุรี กระบี่ สงขลา และภูเก็ต หัวข้อที่จะอบรมนั้น อาทิ มาตรฐานและการติดตั้งเบรกเกอร์กันดูด  และมาตรฐานการเลือกใช้งานเบรกเกอร์ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
 
 
ความรู้ ความสามารถ และทักษะของช่างไฟฟ้า มีความจำเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมและทดสอบวัดระดับฝีมือของช่างก่อนปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน การติดตั้งระบบไฟฟ้าจากช่างที่ได้มาตรฐาน มีหนังสือรับรอง License แล้ว ก็สามารถให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความมั่นใจและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ ปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบฯ รวมทุกสาขาทั้งสิ้น 444 แห่ง สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบมาตรฐานหรือขอรับการประเมิน สามารถติดต่อได้ที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ใกล้บ้านท่านทั้งในกรุงเทพและอีก 76 จังหวัด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 -2245- 4035