วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:33 น.

การตลาด

เทสโก้ฯอัด520 ล้าน ทำ "โรลแบ็ค"

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561, 15.46 น.

เทสโก้ฯอัด520 ล้าน ทำ "โรลแบ็ค" 

  
 
เทสโก้ โลตัส เปิดตัวแคมเปญ "โรลแบ็ค" ลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำร งชีพของลูกค้า โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอาหาร ทั้งอาหารสดและอาหารแห้งรวมกว่า 1,000 รายการ โดยใช้งบประมาณลงทุนเพื่อลดราคา สินค้าสูงสุด 40 เปอร์เซ็นต์ รวมกว่า 520 ล้านบาทตลอดระยะเวลาตั้งแต่ 15 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2561 เพื่อช่วยลูกค้าประหยัดค่าครองชี พและเพิ่มความสุขให้กับครอบครัว
 
 
 
มร. มาร์ค รัฟลีย์ ประธานกรรมการฝ่ายการตลาด เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า "ถึงแม้เศรษฐกิจไทยจะค่อยๆ ฟื้นตัว แต่จากการสำรวจความเห็นของลูกค้ าในช่วงต้นปีเทสโก้ โลตัส พบว่า ลูกค้าจำนวนมากยังคงมีความกังวล เกี่ยวกับราคาสินค้าและค่าครองชี พ โดยการสำรวจล่าสุดเมื่อเดือนมกร าคมที่ผ่านมานั้น พบว่าปัจจัยที่สร้างความกังวลให้ กับลูกค้าสูงสุด 3 ปัจจัยคือ ราคาสินค้า (58%) ค่าใช้จ่ายของครอบครัว (51%) และ หนี้สิน (47%) ซึ่งทำให้เราตระหนักถึงความสำคั ญในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลูกค้ า จึงเป็นที่มาของการนำแคมเปญโรลแ บ็คกลับมาอีกครั้ง ซึ่งแคมเปญโรลแบ็คเป็นแคมเปญลดร าคาสินค้าที่เทสโก้ โลตัส เริ่มทำครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 และได้ทำต่อเนื่องเรื่อยมาตลอดร ะยะเวลาหลายปี โดยได้ลดราคาสินค้าไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 20,000 รายการ"
 
 
"สำหรับแคมเปญโรลแบ็คในปีนี้ เราเตรียมงบประมาณในการลงทุนกว่ า 520 ล้านบาทเพื่อหมุนราคาสินค้าให้ถู กลงตลอดระยะเวลาหนึ่งไตรมาส โดยในปีนี้เรามุ่งเน้นกลุ่มสินค้ าประเภทอาหารกว่า 1,000 รายการ ทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง สำหรับสินค้าประเภทอาหารสด เทสโก้ โลตัส ได้รวบรวมกว่า 200 รายการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพขอ งลูกค้า ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราลดราคาอา หารสดจำนวนมากที่สุดตั้งแต่เริ่ มทำแคมเปญโรลแบ็คมานาน 15 ปี นอกจากนั้นแล้ว ในปีนี้ ราคาโรลแบ็คจะเป็นราคาเดียวกันใ นสาขาทุกรูปแบบ ทั้งไฮเปอร์มาร์คเก็ต ตลาด และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส รวมไปถึงช่องทางจำหน่ายสินค้าออ นไลน์ทั้ง 2 ช่องทางด้วย เพื่อให้ลูกค้าของเรา ที่ประมาณ 40% เป็นลูกค้าที่ซื้อของผ่านหลายช่ องทาง (cross-format shoppers) สามารถซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ เหมือนกันไม่ว่าจะเลือกซื้อสินค้ าผ่านช่องทางใดของเทสโก้ โลตัส เพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้ งแบบไร้รอยต่ออย่างแท้จริง"
 
 
 
นอกจากสินค้ากว่า 1,000 รายการแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังมีสินค้าพิเศษ 2 รายการ (iconic items) คือ กุ้งขาวขนาดใหญ่พิเศษ และ กล้วยหอมทอง โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าในร้านค้ าขนาดใหญ่จะสามารถซื้อกุ้งขาวขน าดใหญ่พิเศษได้ในราคากิโลกรัมละ 239 บาท (เทียบกับราคาตลาด 270 บาท) และสำหรับลูกค้าในร้านค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส จะสามารถซื้อกล้วยหอมทองขนาดบรร จุ 1 ผลได้ในราคา 5 บาท (เทียบกับราคาตลาดผลละ 9 บาท) โดยสินค้าทั้งสองชนิด เทสโก้ โลตัสซื้อตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่ านคนกลางและควบคุมมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอด กระบวนการ
 
 
"เราเลือกสินค้า 2 ชนิดนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับประท านกุ้งตัวใหญ่ สด คุณภาพดี ได้ในราคาประหยัด ตามปณิธานของเราในการจำหน่ายอาห ารสดคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึ งได้ให้กับลูกค้าในทุกๆ วัน โดยกุ้งขาวใหญ่มาจากฟาร์มที่ได้ รับมาตรฐาน GAP ใน 3 จังหวัดในภาคใต้คือ สงขลา ระนอง และสุราษฎร์ธานี ส่วนกล้วยหอมทองนั้นเป็นสินค้าที่ ได้รับความนิยมและลูกค้าซื้อรั บประทานทุกวัน เราจึงเลือกลดราคากล้วยหอมทองเพื่ อช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ ายรายวัน โดยกล้วยหอมทองเป็นกล้วยหอมทองพั นธุ์พื้นเมืองไทยแท้จากจังหวั ดสระบุรี อยุธยา ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย"