วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 02:00 น.

การตลาด

เทสโก้ โลตัส ร่วมจังหวัดสงขลารณรงค์ ลดขยะอาหาร

วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561, 11.22 น.

เทสโก้ โลตัส ร่วมจังหวัดสงขลารณรงค์ ลดขยะอาหาร 

 
 
หลังจุดกระแสลดวิกฤติขยะอาหารโดยการเป็นธุรกิจค้าปลีกรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ด้วยการบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดในแต่ละวันให้ผู้ยากไร้ เทสโก้ โลตัส เดินหน้ารณรงค์แก้ปัญหาขยะอาหารอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์สารคดีสั้น วิกฤติขยะอาหาร: ความจริงที่กลืนไม่เข้า คายไม่ออก (Food Waste: an Unpalatable Truth) ตีแผ่ปัญหาที่สังคมไทยยังไม่รับรู้ เตรียมฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศและเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี พร้อมจับมือ NGO และนักวิชาการร่วมหาทางออก 
 
 
นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า  "กลุ่มเทสโก้ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการช่วยให้โลกบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ข้อที่ 12.3 ว่าด้วยการลดขยะอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภคภายในปี พ.ศ. 2573 โดย มร. เดฟ ลูอีส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทสโก้ ได้เป็นประธานกลุ่ม Champions 12.3 ซึ่งเป็นคณะทำงานที่รวบรวมผู้นำจากหลายสาขาทั่วโลกร่วมกันลดการสูญเสียและขยะที่มาจากอาหาร ส่วนในประเทศไทย เทสโก้ โลตัส ก็ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นผู้นำลดปริมาณขยะอาหาร โดยลดการสูญเสียและทิ้งอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน และบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดในแต่ละวันที่ยังมีคุณภาพดีให้แก่ผู้ยากไร้ไปแล้วรวมทั้งหมดกว่า 1,200,000 มื้อ ปัจจุบันร้านค้ารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตของเทสโก้ โลตัส ทั้ง 24 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในอีก 9 จังหวัดทั่วประเทศ บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดในแต่ละวันเพื่อนำไปแจกจ่ายหรือปรุงเป็นมื้ออาหารให้แก่ผู้ยากไร้ ส่วนอาหารที่รับประทานไม่ได้แล้วจะถูกแปรสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ในการเกษตรต่อไป" 
 
"นอกจากการลดการสูญเสียและการทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ภายในการดำเนินธุรกิจของเราเองแล้ว เทสโก้ โลตัส ตระหนักดีว่าปัญหาขยะอาหารเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำสารคดีสั้นเรื่อง วิกฤติขยะอาหาร: ความจริงที่กลืนไม่เข้า คายไม่ออก (Food Waste: an Unpalatable Truth) ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เนื่องจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคพบว่า คนไทยยังไม่มีความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาขยะอาหารมากนัก รวมทั้งไม่ทราบว่าขยะอาหารมีผลกระทบอันใหญ่หลวงในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราหวังว่าสารคดีสั้นเรื่องนี้พร้อมทั้งแคมเปญประชาสัมพันธ์ จะช่วยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนรับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤติขยะอาหารมากขึ้น อันจะนำไปสู่การร่วมมือกันบริโภคอาหารอย่างรับผิดชอบมากขึ้นและลดการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็น โดยการฉายสารคดีที่เทสโก้ โลตัส จังหวัดสงขลา ครั้งนี้ ได้ร่วมมอบถังขยะจำนวน 10 ใบ สำหรับใช้ในสาธารณะประโยชน์ด้วย  ทั้งนี้ ได้จัดฉายสารคดีสั้นเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ในสาขาของเทสโก้ โลตัสอีก 22 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานการศึกษา ภาครัฐ เอกชน สามารถรับชม เผยแพร่ และดาวน์โหลดสารคดีเรื่องนี้ได้ฟรีที่ www.กินได้ไม่ทิ้งกัน.com"
 
 
 
ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประชากรไทย 1 คน สร้างขยะมูลฝอยเฉลี่ยคนละ 1.13 กิโลกรัมต่อวัน โดยในปี 2560 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีปริมาณ 27.06 ล้านตัน ในขณะที่ความสามารถในการกำจัดขยะของประเทศไทยไม่สามารถกำจัดขยะได้ทั้งหมด และยังพบด้วยว่า 42% ของขยะมูลฝอย ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี นำไปสู่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีการวัดปริมาณขยะอาหาร