วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 21:25 น.

เศรษฐกิจ

สนข.เร่งจัดทำแผนTOD พัฒนาเมือง พร้อมค้นหาเมืองต้นแบบ

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 13.13 น.

สนข.เร่งจัดทำแผนTOD พัฒนาเมือง พร้อมค้นหาเมืองต้นแบบ

 
           
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถายหลังเป็นประธานเปิด การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาพัฒนาเมือง กับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ร่วมสร้างเมือง TOD เสริมศักยภาพพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจไทยมั่นคง” ซึ่งเป็นการแนะนำโครงการฯ และระดมความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน และภาคประชาชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ ตามแนวคิด TOD (Transit Oriented Development)
 
         
สำหรับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558-2565) มุ่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่าย ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว (Seamless Mobility) เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางครั้งใหญ่ของประเทศซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแกนหลักในการเดินทางและขนส่งจากทางถนนในปัจจุบันสู่ทางรางในอนาคต จะทำให้เกิดสถานีขนส่งหรือจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มีศักยภาพทั่วประเทศ การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของประเทศ ในการชี้นำการพัฒนาเมือง ชุมชน และสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในอดีตมุ่งเน้นพัฒนาเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ได้มองถึงการพัฒนาชุมชนสร้างแค่สถานีแล้วปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบัน จะต้องมีการกำหนดสถานีหลักๆ ที่เป็น TOD คือ ให้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนา เช่น ตัวสถานีเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดเรื่องของการเดินทาง และกระจายคนออกไปสู่พื้นที่/แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยมีสถานีเป็นศูนย์กลาง และเป็นตัวดึงดูด ดังนั้น กระทรวงคมนาคม จึงได้ปรับแนวคิดการพัฒนา โดยคำนึงถึงเรื่องการใช้ประโยชน์รอบสถานีให้มากขึ้น เพื่อเป็นไปในทิศทางตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคตามแนวสายทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ตลอดจนเอื้อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรม แหล่งงาน แหล่งที่พักอาศัย และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม สร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนและ การเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ
         
 
ทั้งนี้ การเสวนาได้มีการนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับโอกาส ศักยภาพ และความท้าทายของโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม / การแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์เกี่ยวกับอุปสรรค ปัญหา ข้อจำกัดและแนวทางการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) /การเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เวนคืนที่มีศักยภาพ เพื่อใช้ก่อสร้างแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานีที่จะส่งเสริมให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขับเคลื่อนต่อไปได้ /ประเด็นถอดบทเรียนกรณีศึกษาเมืองที่มีการพัฒนา TOD ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ และ TOD กับความท้าทายและโอกาสของประเทศไทย นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการ อาทิ แนวคิดการพัฒนา TOD ให้ประชาชนรู้จักว่า TOD คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร และประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนา TOD เป็นต้น