วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 01:19 น.

เศรษฐกิจ

กฟภ.ติดหลอดLEDพระธาตุเกษแก้วจุฬามณี

วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 13.36 น.
tags : กฟภ.

กฟภ.ติดหลอดLEDพระธาตุเกษแก้วจุฬามณี

 
 
กฟภ.ติดตั้งหลอด LED พระธาตุเกษแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่ ตามโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย
 
 
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ พระธาตุเกษแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และร่วมถวายระบบไฟฟ้าและแสงสว่างจากหลอดLED พร้อมเครื่องไทยทาน แก่ท่านพระครูสันติเจติยากร เจ้าอาวาสวัดเกตการาม รองเจ้าคณะตำบลวัดเกต โดยมี นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 1  นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายดุษฎี ลิ่มทอง รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ คณะแม่บ้านและครอบครัวพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน  มีนายธีรพงษ์  บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เป็นกล่าวรายงาน
 
 
นายเสริมสกุล กล่าวว่า ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. ด้าน Towards Sustainable CSR เติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงานในแหล่งท่องเที่ยว และชุมชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงจัดทำโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความสวยงามในแหล่งท่องเที่ยว เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อชุมชนอย่างยั่งยื
 
 
สำหรับพระธาตุเกษแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการสำรวจพื้นที่และปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน เพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอ โดยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED จำนวน 522 ดวงโคม เป็นเงิน 2,926,205บาท ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประมาณ 34,728 หน่วยต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้จากการใช้ไฟฟ้า 138,914 บาทต่อปี ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 20.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 2 เดือน