วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 06:11 น.

เศรษฐกิจ

กฟภ.จัดงาน PEACON & INNOVATION 2018

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 16.39 น.
tags : กฟภ.

กฟภ.จัดงาน PEACON & INNOVATION 2018

 
 
งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2561(PE ACON & INNOVATION 2018)วันที่ 24-25 ก.ย. นี้
 
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA รายงานว่า PEA เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงาน และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ รวมทั้ง PEA เป็นองค์กรภาครัฐทีี่มีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Transformation ดังนั้น PEA จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เพียงพอ เชื่อถือได้ มีการพัฒนาการบริหารงานและการบริการลูกค้าให้มีความทันสมัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และการทำวิจัยภายในประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
 
 
PEA ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยด้านการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายของประเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการยกระดับการไฟฟ้าให้ก้าวสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต โดยได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2561 (PEACON & Innovation 2018) เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งพนักงาน PEA ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสนำเสนอบทความทางวิชาการ รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในอนาคตต่อไป
 
 
 
การจัดงาน PEACON & Innovation 2018 มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย การสร้างนวัตกรรม  และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เป็นผู้นำในด้านการให้บริการระบบไฟฟ้า เพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และส่งเสริมการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างและพัฒนาสู่การเป็น Digital Utility
 
 
เปิดโอกาสให้บุคลากร กฟภ. และ บุคคลภายนอก ได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการสนับสนุนในการพัฒนาระบบไฟฟ้าเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และนักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอก กฟภ.สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานวิจัยและพัฒนา