วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:38 น.

เศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียวตั้งกรมขนส่งทางราง

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 15.53 น.

ครม.ไฟเขียวตั้งกรมขนส่งทางราง

         

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง ว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 18 พ.ศ.2562 การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง ไปแล้วนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เพื่อประกาศใช้บังคับกฎหมาย แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงรวม 3 ฉบับ เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการภายในกรมการขนส่งทางราง สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งกระทรวงคมนาคมคาดว่าจะประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวได้ประมาณเดือนเมษายนนี้ ประกอบด้วย ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่...) พ.ศ..../ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ.... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่....) พ.ศ.....

 

สำหรับขอบเขตอำนาจของกรมขนส่งทางราง จะเป็นหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator)โดยเป็นลักษณะแบบกรมการขนส่งทางบก ส่งผลให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)รวมถึง บริษัทเอกชนเป็นเพียงผู้ประกอบการ (Operator)ภายใต้กำกับดูแลของรัฐบาลและกฎหมายที่กำหนดดังนั้นจึงมีอำนาจควบคุม รถไฟรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูง คือ ด้านการวางแผนพัฒนาระบบรางการควบคุมมาตรฐานงานเดินรถและบริการการพัฒนาที่ดินและพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามแนวเส้นทาง การลงโทษให้ให้บริการและกำหนดอัตราค่าโดยสาร

 

ทั้งนี้ การจัดตั้งกรมขนส่งทางราง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนเมษายนนี้เพื่อจัดหา สำหรับการจัดหาบุคลากรประมาณ 203 คนประกอบด้วยข้าราชการ 176 คนพนักงานราชการ27คน ควบคู่ไปกับการออกกฏหมายลูกภายใต้พรบ.การขนส่งทางราง จากนั้นจะเข้าควบคุมบริหารงานได้แบบสมบูรณ์ภายในกันยายน 2562