วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:40 น.

เศรษฐกิจ

สนข.กางแผนศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานขนส่ง

วันศุกร์ ที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562, 14.27 น.

สนข.กางแผนศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานขนส่ง
 

         

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการศึกษาพัฒนาเมือง กับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” โดยเป็นกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ท้องถิ่นไทย ร่วมสร้าง เมืองสร้างสุข” กล่าวถึงแนวโน้ม (Trend) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและเมืองของโลกในปัจจุบันและอนาคต แนวคิดการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีขนส่ง (Transit-Oriented Development : TOD) ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย และการศึกษาพัฒนาเมือง คู่ขนานกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตลอดจนปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของโครงการ และร่วมการเสวนา “TOD ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันสร้างได้อย่างไร?”
             

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพื้นที่ตามหลัก TOD และบริเวณตามแนวสายทางโครงข่ายระบบราง ให้ประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลความสำเร็จคือ การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการยอมรับ แนวร่วมการพัฒนาโครงการ และการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นการแนะนำโครงการฯ และระดมความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน และภาคประชาชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาเมือง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ ตามแนวคิด TOD (Transit Oriented Development) ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป