วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 06:04 น.

เศรษฐกิจ

Move World Together ร่วมสร้างเยาวชนพันธุ์ใหม่ “ดีและเก่ง”

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 11.00 น.

Move World Together ร่วมสร้างเยาวชนพันธุ์ใหม่ “ดีและเก่ง”

 

เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป ยุคสมัยก็เปลี่ยนผ่านตามเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เด็กในวันนี้ก็จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ดังนั้น เด็กหรือเยาวชนจึงเป็นเสาหลักในการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ดังคำกล่าวที่ว่า ‘เยาวชนคืออนาคตของประเทศชาติ’

 

 

 

การสนับสนุนให้เยาวชนเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะแสดงออกในบทบาทของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึงเป็นแนวคิดที่สำคัญอย่างยิ่งที่คนในสังคมจะร่วมกันมุ่งเน้นและผลักดันให้เยาวชนได้รับการชี้แนะแนวทางและพัฒนาศักยภาพ ให้พร้อมรับมือกับปัญหา และสามารถแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ กฟผ. โดยฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน (อกย.) จึงได้ริเริ่มโครงการ Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนให้เยาวชนมีศักยภาพทางความคิด ติดตามปัญหาและสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงมีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล เป็นเยาวชนที่มีจิตสาธารณะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมคิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม

 

 

ในปัจจุบัน โครงการ Move World Together ได้สร้างเยาวชนคุณภาพให้เกิดขึ้นในสังคมมากมาย จากเยาวชนทั่วประเทศที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสนับสนุนให้เยาวชน จุดประกายทางความคิดและสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ตามเป้าหมายของโครงการ คือ สร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่ง ที่มีส่วนร่วมในการดูแลประเทศชาติบ้านเมือง รวมถึงสร้างสังคมให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

ผลงานของเยาวชนในโครงการ Move World Together เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลการันตีคุณภาพจากทั้งในและต่างประเทศ ในทุกปีได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ผลงานของเยาวชน Move World Together เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ กวาดรางวัลกลับประเทศไทยได้ทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557-2562 รวมทั้งสิ้น 16 ผลงาน ที่มีความโดดเด่นด้านประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสสร้างรายได้และเศรษฐกิจในชุมชนได้อีกด้วย โดยล่าสุดในปีที่ผ่านมา ผลงานของเยาวชนในโครงการยังสามารถกวาดรางวัลจากงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2561 และจากการประกวด Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018) ณ ประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ เจลแต้มสิวจากผิวส้มเกลี้ยง และสบู่สครับผิวสารสกัดจากเปลือกทุเรียน

 

 

เจลแต้มสิวจากผิวส้มเกลี้ยง (Anti Acne Gel form sweet orange peels) เป็นผลงานการคิดค้นโดยเยาวชนจากโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัล Silver prize จากงานคณะกรรมการผู้จัดงาน “Seoul International Invention Fair 2018” ณ ประเทศเกาหลีใต้ และรางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดโครงการ “นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเจลแต้มสิวจากผิวส้มเกลี้ยง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหลักมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ โดยการนำเปลือกส้มเกลี้ยงที่จะถูกทิ้งเป็นขยะมาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิว เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการปลูกส้มเกลี้ยงซึ่งเป็นผลไม้ประจำถิ่นของอำเภอเถิน

 

ในส่วน สบู่สครับผิวสารสกัดจากเปลือกทุเรียน (Durian Soap Scrub) เป็นผลงานนวัตกรรมของเยาวชนจากโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา จังหวัดสตูล ที่ได้รับรางวัล Bronze prize จากคณะกรรมการผู้จัดงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้ และรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดโครงการ “นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ปี 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาขยะจากเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งในจังหวัดสตูล เริ่มจากการศึกษาคุณสมบัติของเปลือกทุเรียนแล้วจึงนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการทำเป็นสบู่สครับผิวสารสกัดจากเปลือกทุเรียน เป็นการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสังคมเช่นเดียวกับเจลแต้มสิวจากผิวส้มเกลี้ยง

 

 

สำหรับในปี 2562 โครงการ Move World Together ยังคงเดินหน้าจัดค่ายอบรมผู้นำเยาวชนสัญจรต่อเนื่อง 4 ภูมิภาค โดยร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ร่วมกันหล่อหลอมเยาวชนให้มีวิธีคิดและทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์นอกกรอบในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ตามวิธีการพัฒนาคนในแบบของโครงการ Move World Together ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

กฟผ. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ผ่านการสร้างเยาวชนพันธุ์ใหม่ที่เป็น “คนดี” และ “คนเก่ง” เพื่อร่วมกันดูแลชาติบ้านเมืองและสร้างสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืน