วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 22:01 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ ระดมความคิดทบทวนแผนยุทธศาสตร์

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 13.53 น.

มทร.สุวรรณภูมิ ระดมความคิดทบทวนแผนยุทธศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560 – 2564   เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นการติดตามประเมิน ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2564    สู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ต่อไป

 

หน้าแรก » การศึกษา