วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 19:12 น.

การศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561, 16.05 น.

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับผู้บริหาร และคณาจารย์ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9  แห่ง ในการนำเสนอโครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อชี้แจงความร่วมมือ การให้ทุนการศึกษา ของสถานประกอบการ รวมถึงการฝึกอาชีพด้านหลักสูตรนวัตกรรมการค้าและหลักสูตรนวัตกรรมไฟฟ้า พร้อมกับได้นำเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ณ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา