วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 01:42 น.

การศึกษา

เครือเบทาโกร จับมือ ศธ. สร้างต้นแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 17.01 น.

เครือเบทาโกร  จับมือ ศธ. สร้างต้นแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา

 

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนช่องสาริกา” (Partnership School) ณ โรงเรียนช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นายสมบัติ ท้าวสาบุตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลช่องสาริกา และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจากภาคราชการ สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

 

นายวนัส กล่าวว่า เครือเบทาโกรได้คัดเลือกโรงเรียนช่องสาริกาเป็นโรงเรียนนำร่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยมีเป้าหมายคือ สร้างเด็กดี เด็กเก่ง ที่ไม่ทิ้งถิ่นฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแนวทางการพัฒนาการศึกษารูปแบบ Partnership School ของเครือเบทาโกร คือนำหลักการและแนวคิดการพัฒนาด้านการศึกษา จากโครงการ 1 โรงเรียน 1 โรงงาน 1 หมู่บ้าน ที่เครือเบทาโกร ดำเนินโครงการอยู่ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา รวมทั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมหรือ HAB มาประยุกต์ใช้ โดยมีแผนการดำเนินงาน ระยะสั้นคือเพื่อยกระดับความรู้ของเด็กนักเรียนให้มีคะแนนสอบที่สูงขึ้น เช่น การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) หรือ การสอบ O-NET ระยะกลางเน้นการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน (Constructionism) และพัฒนาการบริหารจัดการในโรงเรียน  ส่วนระยะยาว ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ Career Based Academy โดยความสำเร็จของโครงการคือ เด็กนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา เห็นคุณค่าชุมชน” นายวนัสกล่าว

 

สำหรับคณะทำงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ช่องสาริกา ประกอบด้วยภาคีร่วมดังนี้ ภาคีที่ 1 โรงเรียน  พี่เลี้ยง: โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม ภาคีที่ 2 ภาคเอกชน: เครือเบาโกร ภาคีที่ 3 มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง:  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และภาคีที่ 4 ภาคประชาสังคม: วัด ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปราชญ์ชุมชน