วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 12:24 น.

การศึกษา

ม.นเรศวร อบรมฟรี “ประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว”สืบสานงานศิลปะชั้นสูง

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 12.40 น.

ม.นเรศวร อบรมฟรี “ประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว”สืบสานงานศิลปะชั้นสูง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรมีหนึ่งภารกิจสำคัญคือ การศึกษา รวบรวม ส่งเสริม และเผยแพร่งานช่างสิบหมู่ ซึ่งเป็นงานศิลปะทุกแขนงของไทยที่มีมาแต่โบราณ ทั้งนี้หนึ่งงานศิลปะชั้นสูงก็คือ หัวโขน ที่ใช้สำหรับสวมครอบศีรษะ ปิดบังส่วนหน้าของผู้แสดงโขนอย่างมิดชิด เป็นศิลปวัตถุประเภทประณีตศิลป์ และงานศิลปะที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกาย ประณีตบรรจงตามแบบช่างไทย แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ หัวโขนสำหรับใช้ในการแสดง และหัวโขนที่ใช้สำหรับเป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก หมายความถึงหัวโขนที่ทำขึ้นโดยการหล่อ ปั้น ฉีดและขึ้นรูปด้วยพลาสติกหรือกรรมวิธีอื่น ๆ ลงรักปิดทอง ประดับกระจก พลอย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ การประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว ขึ้นตามโครงการการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็นสินค้าต้นแบบ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้กระบวนการประดิษฐ์หัวโขนจิ๋วเพื่อเป็นของที่ระลึก”

 

นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า “การถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว’ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21  – 22   มีนาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากรโดย นายพิทักษ์พงษ์ จุมปา เจ้าของร้านอินธนู ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวโขนแบบร่วมสมัย สอนและฝึกปฏิบัติกระบวนการ เทคนิคต่าง ๆ ในการประดิษฐ์หัวโขนจิ๋วเพื่อเป็นของที่ระลึก สามารถนำไปสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมในแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ได้”

 

“ขอเชิญสมาชิกกลุ่ม OTOP นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สมัครเข้ารับการอบรมการประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว ตั้งแต่วันที่ 12  กุมภาพันธ์ – 12  มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่15  มีนาคม 2562 จำนวน 30  คน อบรมฟรีพร้อมที่พักสำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัด สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 0 - 5596 – 1201  ในวันและเวลาราชการ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.nuac.nu.ac.th หรือเฟสบุ๊ค กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร”

หน้าแรก » การศึกษา