วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 02:41 น.

การศึกษา

“เปิดบ้านนนทรีปี 62” โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 16.02 น.

“เปิดบ้านนนทรีปี 62”  โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม

 

นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “เปิดบ้านนนทรีปี 62” ของโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โดยมีนายพัฒนพงษ์ สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับทราบ เป็นเวทีให้ครู บุคลากร และนักเรียน ได้แสดงผลงานทางวิชาการ ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านความคิดในการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งเป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้อื่นๆได้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและนำเสนอ ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง