วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:44 น.

การศึกษา

อาชีวะปั้นเถ้าแก่ใหม่ เป็น SMART SMEs ยุคไทยแลนด์ 4.0

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 14.02 น.

อาชีวะปั้นเถ้าแก่ใหม่ เป็น SMART SMEs ยุคไทยแลนด์ 4.0

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู และผู้เรียน ด้านการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 หวังสร้างนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ สนับสนุนผู้ประกอบการเดิมที่จบการศึกษาให้มีอาชีพอิสระของตนเอง และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สู่การเป็น SMART SMEs ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมหลวงบรรณสารประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการนี้ สอศ.มุ่งส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาความพร้อมในการเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบ SMART SMEs สร้างองค์ความรู้ และทักษะในด้านการดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถสร้างธุรกิจของตนเองที่ประสบความสำเร็จได้ และสนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาได้รับทราบแนวทาง

 

วิธีการสร้างผู้ประกอบการายใหม่ที่ดี สามารถติดตาม ควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาได้ถูกต้อง โดยมีครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก และวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จำนวน 160 คน เข้าร่วมการอบรม ซึ่งวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแผนธุรกิจมาให้ความรู้ คือ นายอนุรักษ์ วิจารย์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขานครนายก เป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกแผนธุรกิจ และนายอารักษ์ เจริญวิทย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ปริทัศน์ อุทยานนางรอง จำกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกแผนธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยบูรณาการความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม สร้างพลังความคิดไปสู่การปฏิบัติจริง เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจที่นำไปสร้างธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจเดิมได้ และนำความรู้ไปเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป